Домой Саясат А.Атамбаев: «Менден кийин ууру президент келсе да урдабай тургандай Кыргызстандын пайдубалын тїптєп...

А.Атамбаев: «Менден кийин ууру президент келсе да урдабай тургандай Кыргызстандын пайдубалын тїптєп кетейин»

9

12-июнда Нарын аймагындагы ГЭСтердин курулушунун пайдубалын тїптєє аземине катышкан президент Алмазбек Атамбаев єлкєдєгї акыркы кырдаалдар жана єлкє келечеги тууралуу агынан жарылып сїйлєп берди. Алгачкы эки президенттен айырмаланып, єлкєбїздє болуп жаткан ар бир окуяга, кєрїнїшкє єзгєчє маани берип, аны жїрєк тїпкїрїнєн єткєрїп жатканы байкалды. Бул жолу: «Президентке элдин їнї кайдан жетмек эле? Єзїнїн жашоосу май кєл-сїт кєл болсо эле, бардыгынын жашоосу ошондой болуп жаткандай туят да» деген сыяктуу тїпєйїл ойлор тїп-тамырынан бери урагандай болду.

атамбаев Нарын

Энергетика жаатындагы дасыккан адистер дагы Россия менен биргеликте курулуп жаткан ГЭСтердин єлкє келечеги їчїн єтє маанилїї экендигин баса белгилеп келишет. Президент дагы муну єз сєзїндє баса белгилеп кетти. ГЭСтердин курулушунун башталышы менен ал жерге бир миў чамалуу жумушчу орундары тїзїлєт. Курулуш иштери кызуусуна киришкенде жумушчу орундарынын кєлємї 2000ге чейин жетет. Андан сырткары дагы транспорт жаатындагы жумушчу орундарына жумушчулар кабыл алынат. Ошондо Нарын облусундагы жумушсуздардын саны бир топ кыскарып, чет єлкєлєп жумуш издеп кетип жаткан жергиликтїї жаштардын агымы да токтойт. «Бул долбоорлорду да ишке ашпайт деп ишенбей жаткандар бар. Эгерде мен бир ишти баштасам, аны кылдат эсептеп чыгам. Биз бїгїнкї кїндє «Датка» подстанциясын куруп бїтїп калдык. Бїгїнкї кїндє анын їстїнєн комиссия ишин жїргїзїїдє. Ал ишке киргенден тарта тїштїк аймагы толугу менен электр энергиясын Єзбекстан аркылуу эмес, тїптїз єзїбїздєн алып калат. Кудай буйруса бир жылдан кийин, же андан бир аз кечирээк «Датка-Кеминди» бїтїп калабыз. Ошондо биз єзїбїздїн энергетикалык айлампабызга ээ болобуз. Андан кийин «Камбар-Ата-1» ГЭСин курсак, Кытай менен биргеликте дагы їч ГЭСти курабыз деп турабыз, алар ишке ашса, биз толугу менен энергетикалык кєз карандысыздыкка ээ болобуз. Єзїбїз гана эмес Казакстан, Кытайга да электр энергиясын сата алабыз» дейт Алмазбек Атамбаев.

Атамбаевдин балдары, же жакындары уурдай турган болсо, каматам!

Ырас бїгїнкї кїндє президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине асылууга олуттуу себептер жок. Мурдагыдай болуп: «Аялы же уулдары башкарып жатат» деп кине койо албайбыз. Себеби, Атамбаевдин ємїрлїк жарынын саясатка аралашканын кєрє элекпиз. «Баласы кадрларды кызматка коюууга кийлигишип жатат» деп да айта албайбыз. Айтор, саясый аренада Атамбаевдин жакын туугандарынан, балдарынан эч ким жок. Ушундан улам учурдагы оппозиция «Кумтєр» маселесин башкы планга алып чыгып, «Атамбаев экологияны бузуп жатат» деп чыккандар толтура. Чындыгында «Кумтєр» маселеси кечээ же бїгїн эле пайда боло калган маселе эмес экендигин бардыгыбыз билебиз. Ошол эле Акаевдин учурунда башталып, Бакиевдин убагында андан беш бетер туура эмес келишим тїзїлгєн. «Мен 2007-жылы премьер-министр болуп турганда Кыргызстандын «Центеррадагы» їлїшї 16 гана пайыз болчу. Аны кїчкє салып жатып 33 пайызга кєтєргєм. Ал эми мен премьерликтен кеткенден кийин «Кумтєргє» дагы 16,5 миў гектар жерди кошуп беришип, 2009-жылы келишим тїзїшкєн. Кошумча берилген жерде алтындын балким 100, же 200 тонна запасы болушу мїмкїн. Ал 4-5 миллиард долларды чапчыйт. Ошондо Максим Бакиев єзїнїн биринчи миллиарддын Москвадагы казинолордун биринде майрамдаган»  дейт президент. Сєзїн андан ары улаган Атамбаев: «Атамбаев єзї да уурдабайт, балдары да, жакындары да уурдабайт. Уурдай турган болсо, каматам» деп агынан жарылды.

Жалал-Абаддагы облустук администрацияны эмне себептен басып алышкан?

Президенттин айтымында, Жети-Єгїздєгї тополоўду уюштурууда кимге канча акча берилгендиги тууралуу жазылган дептер табылган. Аны ШамилАтаханов ички иштер башкармалыгынын начальнигине берген экен. Ошондон ары ал дептердин изи табылбай калган. Ал дептерде чоў кызматтардагы аткаминерлердин, милициялардын фамилиялары болгон. Аларга Атамбаевдин бийлиги эмнеси менен жакпай жатышы мїмкїн? Башкы себеби эле Атамбаев ууру-кески чиновниктердин бардыгын четинен камап жатат. Ошол эле учурда бийлик кайрадан алмашып кетсе, кайрадан эле Башкы прокурор болом, Финполиция болом, кайрадан эле жыргап алам дегендер бар. Ууру президентти алып келип алсак, аны менен чогуу уурдайт элек дегендер бар. Ушундайлардын аракети менен кече жакында эле Жалал-Абаддагы облустук администрациянын имаратын басып алып, «элдик губернаторду» да шайлап жиберишкен болчу. Кєрсє, жалал-абаддык туугандарга Караколдон митинг уюштуруучулардын бирєє телефон чалып, «Бул жакта 10 чакты адам курман болду. Биз азыр бул жактагы бийликти басып алганы жатабыз» деп айткан экен. Анан шашып кеткен Ташиевдин тарапташтары облустук администрацияны басып алып жатышпайбы? Ушул жерден эле «Самаркандан саман учуптур десе, баланчанын їйїн шамал учуруп кетиптир» дегендей имиш маалымат менен єлкєбїздє башаламандыкты жаратууну каалагандардын чыныгы ою билинип турат.

Менден кийин ууру президент келсе да урабай тургандай Кыргызстандын пайдубалын тїптєп кетейин

20 жылдан ашык убакыттан бери талкаланып бїткєн экономиканы 1,5 жылдын ичинде бутуна тургузуп жиберїї жомоктогудай окуя болуп калышы мїмкїн. Андыктан президент Алмазбек Атамбаев алдыда калган дагы 4,5 жылдык президенттик мєєнєтїндє єзї баштаган кєп иштерди аягына чыгарууну кєзєп келерин билдирди. «Мен 2007-жылы Жалал-Абаддагы «Иренжит» каналын курууну баштагам. Мен кызматтан кетерим менен токтотуп коюшкан болчу. Буйруса муну да бїтїрєм. Баткендеги «Самат» подстанциясы курулуп бїтїп калды буйруса. «Датка» подстанциясы курулуп бїттї. Нарын ГЭСтери курулуп баштады. «Сары-Жаз» ГЭСин, «Камбар-Ата» ГЭСин куруп баштайбыз. Баткендеги «Теке секирик» долбоору да жїрєгїмдїн тєрїндє турат. Ал долбоор ишке ашып калса 16 миўден 50 миў гектарга чейинки сугат жерлери ишке кирип калат эле. Мен єзїмдїн президенттик мєєнєтїмдїн ар бир кїнїн санам жатам. Бїгїн туура бир жыл алты ай, 12 кїн болду. Эми дагы 4,5 жылдык мєєнєтїмдє ушул баштаган иштеримди аягына чыгарып, менден кийин ууру президент келсе да урабай тургандай кылып Кыргызстандын пайдубалын тїптєй кетейинчи» дейт Алмазбек Атамбаев.

атамбаев Нарын 2

Айланайын кыргыз элимден

Президент Алмазбек Атамбаевдин «айланайын» деген сєздї кєп колдоно тургандыгын бардыгыбыз билебиз. Бирок, бул сєздї эмне себептен кєп колдоно тургандыгын буга чейин жан киши билчї эмес. «Айланайын кыргыз элим. Мен бул айланайын деген сєздї эмне себептен айтып жатам. Жєн эле айткан жокмун. Менден улуу агам катуу ооруп, єлїм алдында жатканда апам анын керебетин айланып чырылдап «Айланайын балам, сенин ордуўа мен эле кетейин» деп ыйлаган эле. Ошондуктан бул сєздї жєн эле айта бербейм. Кетсе мен кетейинчи, бирок Кыргызстаныбыз єнїксїнчї» деп каўырыгы тїтєй сїйлєдї мамлекет башчысы.

атамбаев Нарын 3