Домой Саясат Андай теппей, мындай теп…

Андай теппей, мындай теп…

17

Митингчилердин артында кимдердин куйругу чыгып турат

митинг Жети-ЄгїзОппозиция бийликти алыш їчїн акыркы шымын дагы сатып ийїїгє даяр тургандыктары ачык эле билинип калды. Кудум тирїї организмге чап кенедей жармашып, канын соруу менен алек болгон мите курт сыўары. Бїгїнкї кїндє оппозиция арам оюн ишке ашыруу їчїн «Кумтєрдєн» башка ылайыктуу жїйєє таба албай турушат. Андыктан єткєн жылдын орто ченинен тарта эле эзели їч уктаса тїшїнє «Кумтєр» кирбеген саясатчылар дагы обдулуп ордунан козголушуп, єздєрїнїн жаза баскан кылмыштуу иштерин кємїскєдє сактоо максатында кєкїрєктєрїн койгулап «Кумтєр» деп «ырдап» башташты.

Ачыгын айтканда, мындай «ырчылардын» арасында тоо-кен єндїрїшїнєн, экономикадан таптакыр тїшїнїгї жок, болгон акыл-эсинин баары муштумуна тїйїлїп калган, «бийлик» деп гана соккон жїрєгї бар саясатчылар да бар. Андай саясатчылардын жїзї алгач єткєн жылдын 3-октябрында ачыкка чыккан болчу. Ошондон бери карай «Кумтєр» «обонун» созгондор айрымдары абактын ичинде, айрымдары абактын сыртында кулактын кужурун гана жебестен, экономикабыздын да абалын четинен алсыздандырып келишет. Бирок, алар кїткєндєй элибиз бийликти жамандап, «Кумтєрдї улутташтырабыз» деп койсо эле арттарынан ээрчип кеткен жок. Себеби, бул маселени бет кап кылып, артына жемкорлук жїзїн жашырган саясатчылардын арам ойлорун бїтїндєй элибиз сонун эле тїшїнїп турат. Ошондон улам оппозициячыл саясатчылар план «Б»га  єтїштї. Бул план боюнча алар єздєрї кєшєгє артында турушат дагы, єздєрїнїн кайырмагына илип, анча-мынча акчага алдап алып чыккан адамдарды негизги сахнага чыгарышат. Бул кєшєгє артындагы оюн кечээ жакында эле, тактап айтканда 27-майдан тарта Ысык-Кєл облусундагы Барскоон айылында башталды. Эске сала кетсек, буга чейин кыргыз тилдїї эркин басылмалардын бири «Кумтєр» алтын кенине кеткен жол тосууларын, аны уюштуруучулар баягы эле «шамалга каршы даарат ушаткан» «бульдозер» Азимбек Бекназаров, абактагы Садыр Жапаровдун санаалаштары менен туугандары экендигин жазып чыккан.

Митинг болуп жаткан жерде Садыр Жапаровдун агасы Сабыр, єзїн экологиянын ийне-жибине чейин жакшы билем деп эсептеген эколог Динара Кутманова, Бекназаровдун кан досу, эркин журналист Сабыр Муканбетов жана кадимки «акжолчу» экс-депутат, экс-вице-спикер Кубанычбек Сатындиевич Исабековдун кєздєй жигиттери жїргєнї эле митингдин башкы максаты эмнеде экендигин билгизет. Митингдин талаптары мурдагыдай эле 2009-жылкы келишимди жокко чыгаруу, экологияга келтирилген зыяндуулукту тактоо, жергиликтїї элге социалдык жардамдардын кєлємїн кєбєйтїї сыяктуу талаптар. Эми болсо буларга «Кумтєрдє» иштеген жумушчулардын 85 пайызы Жети-Єгїз районунун тургундары болушу керек деген талап кошулуптур. Мына эмесе, «Кумтєр» бир гана Жети-Єгїз районуна тийиштїїбї? Бул байлык ата-бабалардан калган жалпы кыргыз элиники эмеспи? Анын їстїнє бїгїнкї кїндє «Кумтєр» ишканасы жалпы мамлекетибиздин бюджетин толтурууда негизги ролду ойноп жатканын билбейбизби? Кєшєгє артынан кєргєзмє берип коюп, култуюп жатышкан оппозициячыл саясатчылар деле муну сонун тїшїнїшєт. Бирок, алар Жети-Єгїз районунун тургундарын жол тосууга алып чыгуу їчїн дал ушул талапты атайын ойлонуп табышканы мектеп окуучусуна деле тїшїнїктїї болуп турбайбы. «Силер ушул жерде жашап жатасыўар, демек байлык силердики, кїрєшкїлє» дешип атайын кайрап жатышпайбы, кайрандар. Чындап эле мамлекеттин бїтїндїгї, анын єнїгїшї їчїн кїйгєн инсандар болсо, ушундай арам ойлуу аракеттерди жасашмак беле? Ансыз да «Кумтєр» маселеси єкмєттїк деўгээлде каралып жатпайбы? Аны иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда деле инвесторлор менен сїйлєшїїлєрдєн жыйынтык чыкпаса, анда келишим бир тараптуу бузулат деп ачык эле кєрїнїп турбайбы? Же, оппозициячыл саясатчылар аны билбейби? Сонун билет. Болгону єкмєт єзї бул маселени чечип кое электе, эптеп бийликке чабуул жасап, оодарып калалы деген арам ойдо турушат. Коомдук ишмер Орозбек Дїйшеев дагы бул митингди уюштуруп жаткандар мамлекетибиздин чыккынчылары, душмандары экендигин баса белгилеп кеткен. Алар коюп жаткан талаптардын жєнсїз экендигин, ансыз да акыркы тєрт жылда «Кумтєр» компаниясы Ысык-Кєл облусунун социалдык абалын жакшыртуу їчїн 30 миллион доллар бєлгєндїгїн билдирди. Же 30 миллион доллар азбы? Болгону ошол акчалар кайда, эмнеге жумшалып жаткандыгын чындап эл їчїн кїйїп жатса, оппозициячылдар иликтєєгє албайбы? Ошондой эле бул митингге чыккандардын жарымынан кєбї фанаттар болсо, азыраагы криминалдар экендигин айтат Орозбек Дїйшеев. Ошол эле учурда айрым маалыматтарга караганда бул митингди уюштуруучулардын арасында «атажуртчу» депутат Улан Чолпонбаев бар экендиги айтылууда. Ал эми Улан мырза кадимки «криматалык» Камчы Кєлбаевдин оў колу экендигин билбеген жан болбосо керек. Андыктан Орозбек мырзанын айтканында калет жок экендигине ынанасыў. Айтор, оппозициячылдар бийликке жетебиз деп єздєрїнїн ишине криминалдык чєйрєнї дагы аралаштыра баштагандары билинди. Мунун арты жакшылыкка алып келбейт. Эртеў алар бийликке келген кїндє дагы биринин артына бири суу «куя» турган саясатчылар экендигин билебиз. Бїгїнкї кїндє аларды эптеп бийликке жетїї, айрымдарын байып алуу кызыкчылыктары гана бириктирип турат. Ал эми єлкєнїн экономикасын, инвестициялык климатты сактап калуу – ар бирибиздин парзыбыз. Андыктан, айрым саясатчылардын бал тилине азгырылбай, экономикабыздын кыраркасы болгон «Кумтєрдї» кєздїн карегиндей сактап калуу зарыл. Себеби, «Кумтєр» болбосо экономикабыздын «жаназасы» окулаарын єкмєт башчысы Жантєрє Сатыбалдиев 23-майдагы парламент жыйынында жашырбай ачык айтты.