Домой Коом Ассалому алейкум жарамазан, Он эки айда бир келген орозожан… жаттап...

Ассалому алейкум жарамазан, Он эки айда бир келген орозожан… жаттап алып жарамазан айталы ;)

81

1

Ассалому алейкум жарамазан,
Он эки айда бир келген орозожан,
Орозоңуз кабыл болсун туткан адам.
Орозодо союлган кара борук,
Аталардан калган экен ушул жорук.
Жарамазан айтып келдим эшигиңе,
Ак кочкордой уул берсин бешигиңе.
Ал балаң жакшы чыкса кешигиңе,
Кимдер келип, кимдер кетпейт эшигиңе.

Адыр адыр тоолордон
Айгыр минип биз келдик,
Айгыр оозун тарталбай
Айлыңарга туш келдик

Будур дудур тоолордон
Бука минип биз келдик,
Мурунтугун тарталбай
Ушул үйгө туш келдик

Үйүң үйүң үй экен,
Үйдүн үстү чий экен,
Ак сарайдай зыңкыйган,
Кайсы байдын үйү экен.

Ушул үйдүн үзүгү
Үзүлүнкү көрүнөт
Ушул үйдө жеңекем
Сүзүлүңкү көрүнөт
Казан аяк калдырайт
Май томуруп жатабы
Ачкычтары шылдырайт
Акча берген жатабы?

Кош арыктан аттаган койдун изи,
Кой жашырып берем дейт байдын кызы.
Таш арыктан аттаган тайдын изи,
Тай жашырып берем дейт байдын кызы.

Улак берсең албаймын,
Убалына калбаймын.
Акча берсең аламын,
Ак чөнтөккө саламын.
Рамазааааааан!!!

Жарамазандын ак батасы

Бата ээси бир Кудай,
Казынасы кең Кудай.
Жалынганга – жар Кудай,
Тилегенин бер Кудай!
Очогуңда ар дайым жалын болсун
Дасторконуң жеңеке жайыл болсун
Корооңорго батпаган малың болсун
Орозоңуз бай аке кабыл болсун!

 

Ал төмөндө аткаруучулар дагы бир вариантын тартуулашты, көрөлү: