Домой Коом Баатаева Кайыргул: “Аял”- Сен нурсуў, нуруўду сакта!”

Баатаева Кайыргул: “Аял”- Сен нурсуў, нуруўду сакта!”

6

БаатаеваБаатаева 2Мастык- єз ыктыяры менен жиндилик.
Кыргыз аялдары арактан алыс эле. Жїзїндє назиктик бар эле…
Ичип алып ыйлаган аялдын ыйынан-мамлекеттин алсыздыгын байкадым.
Аялзатынын ичкилик ичїїсунє каршымын. “Обон”-деген атка конушуна
да каршымын.
Ааламдын “туткасы”, “ишеничи” сенсиў-аял.
Андыктан сен жеўилбе,”Аял”
сен кучтуусуў, сулуусуў, акылдуусуў, камкорсуў, мээримдїїсїў!
Ар бир коом, ар бир айыл єкмєт, ар бир партия, ичкиликтин ичилишине
кєзємел жїргїзїї, мектеп балдарына тыюу салуу.
Улуу “Айкєл Манас” атын аяр тутуу.
Кєєдєнїмдєгї жаўырык-энелердин.аял затынын бийиктигин даназалоо.
“Эркиндиктин”, “Эгемендуулуктун” таўын ар бир аялзаты баалап-барктай
билїїсї, бїтїндїккє, кыргыз кєчїнїн улануусуна жол салат.
Тїйшїктїї “Аял” тїйшїгїн, мамлекетибиздин єткєєл мезгилинде
эр азаматтар менен катарлаш кєтєрдї.
Алардын жонунда оор сумка, бала тїйшїгї, арактын тїйшїгї,
Ала-Тоонун тїйшїгї бїт жїктєлдї.
Кечир “Аял” тїйшїгїн тїмєн. Сени баалай билген, келечек муун келди. Келечек їчїн, тїбєлїктїїлїк їчїн бар алынча кїрєштїн жана да кїрєшєсїў.
“Аял”-тубаса билим,илим, акыл парасаты сенде.
“Эне”-тубєлїк таазим сизге!
Аял затынын баары менин энемдей болууга тийиш.
Энелердин акылдуулугу мамлекет їчїн чеп.
Тылдын бекемдиги,мамлекеттин бекемдиги менен барабар.
Чек араны кайтарган “энени” кєрїп тенирге жалындым, энеге жалындым!
Демек- улануу, уютку, кєрєнгє бар,эл бар, Ала-Тоо бар!

•”Кєркємдїї дїйнє” мени гана сактабай бїтїндєй ааламды сактайт. Комуздун мукам їнї, сыбызгылуу чоордун кайрыгы, домбуранын добушу. Булбулдай кубулжуган їн, улуу баяндын ыргагы, добулбастын їнї, аалам алкагында термелип кїчтїї энергия булагын жан дїйнємє салып, дем алуум жеўилдеп кєктї карай абааны жиреп жашоого, бакытка тойбой, жарык дїйнєдєгї жашоону улайын деп, жанталашам.
• Адам баласынын бул жашоого келгендеги негизги милдети – Дїйнєнї сактоо, тєкпєй чачпай таланттар талантын жаштарга їйрєтїп, муунга єткєрїп берїї. Ар бир тармак улам кийинки муундун келечегине кам керїї.
• Замандын коркунучу: муун аралыгынын їзїлїшї, улуу муун менен жаш муундардын бири-бирине болгон кайдыгерлиги.
• Миў деген комузчулардын тобу – Аалам мейкининде жаўырып барат. Бул комуз їнї качантан бери кулагыма жаўырат. Ємїр кєчї канча кылым кєчтї экен? 670-жылдан баштап “Улуу Айкєл кєчї” уланып келет.
• Кылым изи, кыргыз элин рухий жол менен сактап келди. Бул улуу кереметти азыркы эл башындагылар туюп, “рухтун кїчїн” пендечиликтен єйдє коюга тийиш.
• Мен кыргызмын! Тїбї тїптїї, кєрєўгєсї, уюткусу уюган.
• Татыктуу уй-булє, улуттун учугун улайт.
• Коомдо билимдїї, билимсиздер бар.
Аял затынын наамы:
• Ак жоолук жалжал. Алтын согончок жез тїркїк эне.
• Акыл парасаты эненин жїрєгїндє, мээрим, сїйїї менен жуурулушкан.

Кереметтїї їндїн, ажайып сулуулуктун айымдары:
• Зейнеп Шакеева, Гїлсїн Мамашева, Майрам Дїйшекеева, Дарыйка Жалгасынова, Саламат Садыкова.

Тїйшїктєн жаралган талантуу, актрисалар:
Найман эненин образы- Жамал Сейдакматова, Таланттын мыктысы-Тынара Абдразаева. Кїлгїн жаштыктын образы – Шайыр Касмалиева. Кїїнїн мукам добушу – Анара Эсенгулова.
• Аалам алкагында термелип, табият тандаган мен сїйгєн айымдар.
• Ємїр кымбат, ємїр кєктєм, ємїр жаз.ємїр чайпалса да тєгїлбєгєн, бєксєрбєгєн чыдамкайлыктын, чындыктын улуулуктун керемети, мен атаган айымдардын жан дїйнєсїндє

 

“Айтыш’
Кыргыз-казак эл аралык 2013-жылкы айтышына

Кїн ачык.
Кїркїрєп кирген дайра,
Нооруз майрам.
Нуруў чачып бир башкача,
Кеў сарай, алтын сарай.
Ааламга данкыў тарай,
Кыргызым. казагым ай.
Боорум бир, бєркїм да бир,
Эзелтен уук, боо бир.
Боорсок кымызым бир,
Жамынган ичиктин оймосу бир.
Жамбы атып, ат ойноткон,
Тулпардын туягы бир.
Комузда кол ойнотсом,
Ыргагы домбураўдын.
Коштогон кылдары бир,
Болушуп бир єзїмє,
Ошондо турганыў бир,
Угуз хан уучу бир.
Улуу жїз, кичїї жїз бир,
Курулган улуу хандык.
Кыз Сайкал жїрєгїндє,
Кылымдан кылым єткєн.
Кыргыз, казак кєўїлїндє,
Тамыры тїптїї келген.
Тарыхтын тереўинде,
“Айтыштын”жарлыгы бар.
Аманат жайыгы бар,
Уланып улуу элден.
Эзелтен уламыш бар,
Комузда кол ойноткон.
Улуу элдин тарыхый Манасы бар,
Элмирбек тєгїп кирсе.
Эстекен тирилгендей,
Булбулдай сайрап кирсе.
Торгойу Токтогулдун,
Too болуп бїтїн элге.
Шерденип Шерлер келсе,
Бїт элин бага билсе,
Таланттар туу болгондо.
Элим бир сїрєй келсе,
Талантын таптай билип.
Too сымал тирек берсе,
Оо, анда эл бакыты.
Оодарылып кїн элине.
Ооматы келген кези.
Ой чабыт їчїп конуп,
Таланттар тєккєн кези.
Жорголор жарышында,
Тулпарлар чыккан кези.
Уланып кєчї барат,
Жеўижок, Казыбектин.
Тирїїлїк кетип барат,
Барпы, Калык, Эшмамбеттин.
Айкашка сєзї жагат,
Чыркырап чындык айткан.
Чыйралып Аалы барат,
Чырактай жанып барат.
Саркашка качанкы акын,
Сайраса. улуу тоо да.
Саркашка деп жаўыраарын,
Саргайып ак чач басат.
Сарала тулпар жалын,
Таппадым араўардан.
Жеўишбек Жеўижокту,
Булбулу дулдулу эле.
Ала-Тоо, арка тоонун,
Болсунбек-Боогачы дейм.
Токтоолук жайы теў дейм,
Салмактуу агасындай,
Замикем єзїбї дейм.
Ыргагыўар бир ташы.
Таап айткан, балдай кеби,
Мурч калемпир ширин сєзї.
Кыраакылык єткїр кєзї,
Кєз тийбесин иним бар бол.
Улуу элдин жєлєгї бол,
Аккан арык сел болгон кези.
Too тирелип, Аскадан кїн чыккан кези,
Улуу баян, улуулугун тєккєн кези.
Уурутума кїлкї, кубаныч келген кези,
“Алтын доор” босогомо кирген кези.
Манастын эли, Айкєлдїн эли ,
Атадан калган мурас.
Туу болуп жандїйнємдє,
Туу кылып жашайбыз.
Єзуўєрду бул дїйнєдє,
Улуу эл улуулугун,
Баян кылып айттым элим.

Кайыргїл БААТАЕВА