Домой Кызыктар дүйнөсү Булчуўу катуу болгон менен акылы алсыз бандиттер

Булчуўу катуу болгон менен акылы алсыз бандиттер

16

бандит

Учурда кримге байланышкан кєп терминдер колдонулуп, калыў элге кату тараган. Ошолордун бири мурунтан бери келе жаткан бандит деген сєз. Бандит деген сєздї укканда эле жєнєкєй адамдын жїрєгї «шуу» дей тїшєт эмеспи. Кандай болгон кїндє да алар, бизге окшогон эле адам. Бирок, биз алардын адамдык сапаттарын эмес, бандиттердин кээ бир сырларын ачып берїїнї эп кєрдїк.

Бандит, банда деген эмне?

«Бандит» «банда» деген сєздєрдї угуп жїргєнїбїз менен бадиттин толук аныктамасына кєбїбїз кєўїл деле бурбасак керек. Вandito италия тилинен которгондо «Кубалоо» дегенди билдирет. Эгерде банда деген сєздї аныктай турган болсок, кандайдыр бир уюмга же адамдарга акча табуу же болбосо єч алуу максатында колуна курал кармаган, єлїмгє тике караган, душманына катылган эки же андан кєп адамдан турган топту банда дешет. Бандадагы ар бир бандит кылмышкер  жана кєбї тїрмєгє отуруп чыккандар болот.

Бандит кесиптер

– Дїйнєлїк статистика боюнча, мыйзамды чемичкедей чаккан юристтердин (адвокат, прокурор, сот ж.б.) кєбї бандит болушат экен. Анткени, мыйзамдын негизинде иш алып барып жаткан адамдан кандайдыр бир шеек саноого эч кимдин дити барбайт. Бул жєнєкєй психология.;

– Экинчи орундагы бандиттер єлкє башчылары, депутаттар бандит болушат. Эмнеге? Анткени, бийлик алардын колунда. Ошондуктан, єздєрї бандит болбосо да, бандиттер менен мамилеси жакшы болот, же бандиттер менен бирге иш алып барат. Антпесе, коррупцияны ким кылмак эле?

– Їчїнчї орунда бандит кесипке куралдуу кїчтєр, бажы кызматкерлери кирет;

– Ал эми тєртїнчї орунда болсо, акча кармаган банк ээлери турат;

– Бизнесмендер – бандиттер;

Белгилїї бандиттер:

Бенджамин “Багси” Сигал (1906 – 1947) – Бруклин;

Аль Капоне (1899 – 1947) – Бруклин;

Чарли  Лучано (1897 – 1962) – Сицилия;

Карло Гамбино (1902 – 1976) – Италия;
Фрэнк Костелло (1891 – 1973) – Италия;

Мейер Лански (1902 – 1983) – Россия;

Джон Готти (1940 – 2002) – Нью-Йорк;

Голландец Шульц (1902 – 1935) – Голландия;

Джозеф Бонанно (1905 – 2002) – АКШ;

Альберт Анастасиа (1903 – 1957) – Америка;

Винсент “The Chin” Джиганте (1928 – 2005) – Нью-Йорк.

Статистика!

Балдардын 50 пайызы бандит болгулары келет экен

– Мурун телевизорду, журналдарды, кинолорду кєргєн кичинекей балдар учкуч болгусу келсе, кыздар доктур же мугалим болгусу келчї. А азыр болсо, замандын талабына ылайык балдардын да психологиясы єзгєрїп, башка кесиптин ээлери болгусу келет. Мисалы, Американын окумуштуулары атайын «Чоўойгондо ким болгуў келет?» – деген суроонун астында сурамжылуу жїргїзгєндє, балдардын 50 пайызы – банкир, ал эми 50 пайызы – бандит болгубуз келет дешсе, кыздардын 50 пайызы – фотомодель, ал эми 50 пайызы – сойку болгубуз келет дешкен. Ушундан улам эле жєнєкєй жыйынтык чыгарууга болот. Азыркы кинолор, компьютердик оюндардын бары балдардын ойлонуусун єзгєртїп, жашоого таза кєз караш менен карабай калганын билїїгє болот.

Бандиттер физикалык жактан кїчтїї болгону менен, акыл жагынан аксашат

Бандиттердин физикалык жактан абдан кїчтїї болоорун баарыбыз эле билсек керек. Айрыкча алардын чымыр денеси, булчуўдарын кєргєн адам єзїнчє кооптоно баштайт. Ага даап сїйлєй да албай калышат. Алардын психологиялык ждаярдыгы тууралуу сєз кыла турган болсок, анда алардын бары эле кебетеси кандай болсо, ичи да андай боло бербейт. Ичинен алардын кєбї коркок болушат. Эгер, сиздин акылыўыз аныкынан кїчтїї болсо, андай бандитти оўой эле «отургузуп» койсоўуз болот. Ошондуктан, денени гана чыўдап тим болбостон, кєп окуп, маалыматка бай болушу керек. Бандиттер кєп иштерге аралашышат, ошол учурда алардын єзїнчє бир тактикасы болушу шарт. Мисалы каршылашы кылган кїтїїсїз иштерге даяр турушу керек. Эгер єзїнїн кїчїнє ишенип тура берген болсо, андай операциядан утулат. А эгер бардыгын билип турган болсо, алдын ала даярданып эч нерседен коркпой бардыгын пландаган планы боюнча жасайт. Статистика боюнча, спорт менен машыккандардын кєбї, психологиялык жактан коркок болушат экен.

Балыкчынын їй-бїлєсїнєн чыккан «Бандиттердин ханышасы» Фулан Деви

Фулан Деви 1963-жылы балыкчынын їй-бїлєсїндє Индиянын Шехпур-Гудда деген айылында тєрєлгєн. Беш бир туугандын экинчиси. Эч кандай билим албагандыктан, абдан сабатсыз. Фулан Деви деген ат «Ажайып кооз гїл» деген маанини берет. Фуландын эў биринчи душманы анын аталаш агасы болгон. Анткени, чоў атасы каза болгондо мурастын кєбїн аталаш агасы Майадин алган. Ошондуктан, Фулан агасына тиш кайрап калган. Фуландын атасы оорукчан болгондуктан, їйдєгї эркектин иштерин Фулан чеччї. Майадин агасын кєчєдєн кєрїп калса эле Фулан анын кылган кылмыштарын айтып, кєчє жаўырта кыйкыра берчї. Ага жини келлген Майадин Фуландан 3 эсе улуу кишиге турмушка берип салат. Фуландын калыўына їй-бїлєсї бир уй алышат.

Кїйєєдєн чыккан айыл сойкусу

Бир жылдан кийин Фулан кїйєєсїнєн качып їйїнє келет. Качып келген кызын апасы кабыл албай коёт. Ошондо, Фулан сойку болуп, ар ким менен тєшєк мамилесинде боло баштайт.  Атасы менен агасына жини келген Фулан экєєнї теў мурасты теў бєлїштїрбєгєнї їчїн сотко берип, сабатсыз кыз соттон жеўип чыгат. Андан кєп єтпєй эле, Майадин агасы акча уурдады деген жала жаап Фуланды каматып салат.

Сїйїшкєн бандиттер

Тїрмєдєн чыккандан кийин Фулан Бабу Гуджар аттуу чоў бандиттин колуна тїшєт. Бабу Гуджар Фуланды кыйноо менен єлтїрмєк болот. Бирок, ажалы жок Фулан бул сапар да єлбєй калат. Анткени, Бабунун жардамчысы Викрам Маллах Бабуну єлтїрїп, банданы єзї башкарып калат. А Фулан Викрамдын жардамчысы болуп калат. Ошентип эки бандит бири-бирин жактырып калышат. Викрам абдан сабаттуу билимдїї болгондуктан, єз билгенин сїйгєнїнє їйрєтє баштайт. «Фулан, эгер кимдир бирєєнї аткыў келсе, бир эле адамды атпай жыйырма адамды атышыў керек. Эгер бирєєнї эле атсаў, сени киши єлтїрдї деп тїрмєгє отургузушат. А жыйырманы єлтїрсєў сенден кєбї коркуп калышат» деген кеўешин берген. Убакыт єткєндєн кийин Фулан Викрамдын ар бир кылган ишине аралаша баштаган.

 

Зордукталган Фулан єчїн алып, айылды тїп тамыры менен єрттєйт

1980-жылы Викрамды эки иниси менен єлтїрїп кетишет. А Фуланды Бехмеи айылына алып барып 3 жума зордуктап, сабашат. Ал жерден єзї менен чоогуу иштеген бандиттер куткарып чыгышат. Ошондон кєп єтпєй эле Фулан токмок жеген айылына барып, анын бандиттери байлыктарын тоноп аягы «Сїйїї кїнїндєгї согушуу» менен бїткєн. Айылдын эркектерин аттырган соў, айылды толугу менен єрттєтїп салат.

Тїрмєдє жатып атактуулукка жеттип, чыгып депутат болот

Ошондон кийин Индиянын бийлиги Фуланды издей баштайт. Фулан єзї аларга барып, тїрмєгє 11 жыл отуруп чыгат. 1983-1994-жылдары тїрмєдє отурган убакытта єзї жєнїндє жазылган китеп менен фильмден соў атактуу болуп кетет. Тїрмєдєн чыккандан кийин Самаджвади парламентиндеги эў пас, кедей-кембагалдарынан депутат болуп шайланат.

Жїз кишини жарадар кылган єлїм

2001-жылдын 25-июлунда Фуланды єзїнїн їйїнєн єлтїрїп кетишет. Аны єлтїргєн адамды табуу кыйынчылык деле тудурган жок, бир аз убакыттан кийин эле аны єлтїргєн адам єзї пресс-конференция берген. Кєрсє, Бехмаи айылындагы окуяда ал кишинин жакындарын кырдырып салган їчїн єчїмдї алдым деп билдирген. «Бандиттер ханышасынын» жайга тапшыруу каадасында да согуш чыгып, полициянын бир кызматкери єлїп, жїздєгєн киши жарадар болгон.

Самара Саламатова