Домой Кызыктар дүйнөсү Чай тууралуу биз билбеген фактылар

Чай тууралуу биз билбеген фактылар

18

чайДїйнє жїзї боюнча, ар бир їйдє кїнї ысык кара, кєк чайдан башталат. Анткени, адамзат башынан эле чайга кєнїп калган. Окумуштуулардын иликтєєсї боюнча, бир адам кїнїнє жарым литр суусундук ичет. Ал суусундуктун ичинде биз сєз кылып жаткан чай да кирет. Бирок, чайды ар бир жерде ар кандай ичишет. Кээ бири, сїт кошуп, кээси май, туз кошуп ичишет дегендей. Чындыгында, таза чай кандай болуш керек?  

– Чайдын курамында тазалоочу заттар бар болгондуктан, эртеў мененкисин ичїї керек. Анын курамындагы кофеин эртеў менен уйкуну ачып, иш жєндємдїїлїктї жакшыртат. Андан сырткары жїрєк кан тамырлардын жакшы иштешине дагы шарт тїзєт. Ал эми кофеге караганда кєк чайдын курамында кофеин кєп болгондуктан, саат сайын кофе ичпей, эртеў мененкисин бир чыны кєк чай ичип койсоўуз, уйкуўуз ачылат.

– Таза чай кїчтїї болуш керек. Канчалык ачуу болсо, курамында дагы ошончо кєп нерсе болот.

– Кофеин кофенин курмында канча болсо, чайдын курамында андан да кєп болот. Анткени, кофе кєп текшерїїдєн єтїп жатып, табигый кїчїн жоготот.

– Чєптєрдєн жасалган чай кээ бир ооруларды айыктырууда пайдасын тийгизет. Чай атайын дары катары ден соолукка жардам бербесе да, ооруну жакшыртууга жардамын берет. Ар кандай ооруларга, чєптєрдєн жасалган чайларды ичишет. Бирок, доктур берген норма боюнча гана ичпесе, организмге зыян алып келет.

–  Кєк чайды єтє ашепке ичїї дагы болбойт. Анткени, кєк чай канн басымды тємєндєтєт.

– Чай демделген чайнекте бир кїн сакталат. Андан кєкбїрєєк убакыт коюп  салсаўыз даамы ачууланып кетет. Эгерде чайды экономдогуўуз келсе, ичип бїткєндєн кийин чай кайнаткан чайнектеги чайдын суусун тєгїп коюшуўуз керек. Антпесе, чайдагы оор металлдар адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет.

– Баштыкчадагы чайлар – чай таштандысы. Башкача айтканда, чайды салыштырып жатканда тїшїп калган калдыктарын баштыкчага салып, жакшынакай кылып коюшат. Бирок, баштыкчадагы чай сїт кошулган чайга окшоп, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизбейт. Эгерде жакшы чайдын калдыгы болсо, ошол эле даамды берет. А эгерде сапаты начар чай болсо, ага чайдын даамын чыгара турган заттарды кошуп коёт. Ал адамдын ден соолугуна зыян болбогону менен, эч кандай пайдасы деле жок болот.

– Сїт кошулган чай зыян. Чайды эч кандай кошумчалабай ичїї керек. Чайга сїт кошкондо, чайдын курамындагы танин заты сїт менен аралашып, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган зат иштелип чыгат. Мындайча айтканда, чайдын химикалык курамы єзгєрєт дагы кан тамырларга мурункудай таасирин тийгизбей калат.  А чайдын курамында кан тамырларды чыўдай турган Р витамини, рутин жана башка заттар бар.