Домой Саясат «Черныйлар» Умаровичти сындырганда

«Черныйлар» Умаровичти сындырганда

6

маскачандар

«Ата журт» партиясынын атынан Эсептєє палатасынын аудиторлук креслосунда отурган Жусуп Иманалиевди жакындан тааныгандар «бир їйдї бириктирбеген, эки їйдї эриктирбеген» жеўекелердин образына окшоштурушат. Мындай мїнєздємєгє негиз бардай. Себеби, Жусуп Умаровичтин интриганын ичегисине кан куярын тар чєйрє жакшы билет. Ал тууралуу кийинки саныбызда кенен кеп салалы. Ага чейин Жусуп мырзанын Таласта эмгектенип жїргєн кезинде кызыктуу окуяга тушукканын айтып берели.

Ж.Иманалиевдин бизнестин кайсы тїрї менен шугулданары белгисиз. Ошентсе да, ал миллионерлердин катарын толуктайт. Баштан ашкан байлыкты кантип жыйнаганын билбейбиз. Ошого карабастан, Таласта эмгектенип жїргєн кезинде жергиликтїї «каралардын» кызыгуусун жараткан имиши айтылып келет. Аны «черныйлар» уурдап алып, сууга чєктїргєндє да сураган суммасын бербей тырышыптыр дейт. Такыр айлалары кеткенде тигинин башынан ылдый бензин куюп, тирїїлєй єрттєп жиберебиз дешкенде «атамандардын» талабын аткарган дешет.

Мына ушундай образдагы адам Эсептєє палатасында эмгектенїїдє. Анын ишмердїїлїгїн иликтей баштадык. Жыйынтыгын кийинчерээк жарыялайбыз…