Домой Маек “ЕВРАШ” командасы: “Мырк” балдарды командадан чыгарып салабыз”

“ЕВРАШ” командасы: “Мырк” балдарды командадан чыгарып салабыз”

2

ЕВРАШТама шоудо мыкты тамаша кєрсєтїп келе жаткан “ЕВРАШ” командасынын жигиттери бизде конокто.

 Асылбеков Миўжылкы

– Эмне їчїн командаўардын аты Евраш?

– Евразиялык Университетинин атынан чыкканыбыз їчїн командабыздын аты «ЕВРАШ». Окуу жайыбыздын кличкасы башкача айтканда кыскача аталышы «ЕВРАШ».

– Команданын тїзїлгєнїнє канча убакыт болуп калды?

– Азыркы учурда так саны 1 жыл 9 айга барып калды. Буйурса сентябрдын 27синде 2 жашка толобуз.

Ибраимов Азиз

– Командада канча жигит ойнойт?

– Учурда алты эркек, амбал, тумбычка, табуретка , патриот, быйтыкча ( смайлик) балдар ойнойбуз.  Команда жаны тїзїлгєндє 12 бала болчубуз тилекке каршы тартип бузган, єзїнїн жаман жагын кєргєзгєн балдар командадан четтетилип отуруп 6 бала калдык.

– Чектен чыккан оюнчуну кантип жазалайсыўар?

– Жогоруда айтылгандай тартип бузган тил албаган, чектен чыккан бир сєз менен айтканда “мырк” балдарды командадан чыгарып салабыз. Кыргыз Республикасынын деппутаттарынын сааттары так жана туура иштегендей эле, биздин  закон так жана туура иштейт.

Жаркынбеков Бакыт

– Команданын кандай шарттары жана жазылбаган мыйзамдары бар?

– Капитандын сєзїн угуу;

–  Жоопкерчиликтїї болуу;

– Даярдануу учурунда башка иштер менен алек болбоо (агент сагент девушка-севушка дегенди токтотуу);

– Митингге чыкпоо;

– Алдыга так жана туура максат коюу;

– Тамеки жана спирт ичимдиктерин колдонбоо;

– Даярданып бїткєндєн кийин лепёшка майонез жеш керек ж.б

Їсєн уулу Дамир

– Силердин топко кошулуш їчїн  кандай мїнєзгє, сапаттарга ээ болуш керек?

– Жогоруда айтылгандай жаман сапатка ээ болбош керек, єнєрї бар, єзїнє ишенген, кызыл аскерде “смело” баскан, тамаша чыгара алган, фантазиясы кїчтїї балдар кыздар  болсо командага алышыбыз мїмкїн.

– Тамашаны кєбїнчє ким ойлоп табат?

– Баарыбыз бирге отуруп идеяга жараша тамаша чыгарабыз. Изденебиз, кыйналабыз, фантазияны, ой-жїгїртїїнї кїйгїзєбїз. Жыйынтыгында жакшы бир нече тамашалар жаралат.

Артылбеков Илимбек

– Тама шоудо кїчтїї атаандашыўар кайсы команда?

– “Моника”, “KG77”, “Ак Кеме”, “Ак-Орго сити” командалары биздин атандаштар.  Албетте мунун баары тамаша. Биз єзїбїзгє атандаш тандабайбыз, жаманчылык командаларга каалабайбыз, бир гана аракет кылып элибизге кїлкї тартуулап, кыргыз тилин єнїктїрїїгє салым кошобуз.

– Тойлорго чакыруулар болобу ставканар канча?

– Албетте болот,  тойлорго, корпаративтерге, кайрымдуулук концерттерге барып турабыз. ставкаларбыз сїйлєшкєнгє жараша,

Асылбеков Атай

– Жигиттер тамашоудон сырткары эмне менен алектенишет?

– Окуйбуз, спорт менен алектенебиз, їй жумуштарына жардам беребиз жана кечинде албетте агент, однокласснике киребиз (кулуп).

– Костюм жагынан, акча каражат жагынан демєєрчїўєр барбы?

– “Евраш” командасынын эў башкы демєєрчїсї бул ата-эне. Ата-эне ар-дайым бизди урушат. Чындыкка токтолсок демєєрчїбїз азырынча жок.

– Окуу жайыўар жардам береби?

– Албетте жо-ок. Бирок спонсордук жардамдан їмїт їзбєйбїз.

– Чет элдик кайсы КВН командасынын кїйєрманысыўар?

– “Сборная СНГ по вольной борьбе”.

– Жигиттердин жашоодогу девизи?

«БИРИКСЕК КОЛДОН КЕЛЕТ!»

ЕВРАШ 2

Аида ИШЕНГУЛОВА