Домой Саясат Камчыбектин кошогу: “Кыз боосуса, энесин коркутат”

Камчыбектин кошогу: “Кыз боосуса, энесин коркутат”

26

Tashiev

«Ата  Журт» саясий партиясынын лидерлеринин бири К.Ташиев  єткєн жумада болуп єткєн сот жыйынында сотко кайрылып бир топко сєз сїйлєдї. Камчыкенин сєзїн угуп илгерки жамакчылардын жомогу эске тїшєт. Жарымы-тєгїн жарымы чын, жараткандын кєєнї їчїн, кєбї тєгїн кєбї чын, кєпчїлїктїн кєєнї їчїн дегендей кошок болду угуп отургандарга. Камчыкенин кашын жыйырып айткан ар бир сєзї зээнди кейитет. Тим эле  шолоктоп ыйлагыў келет. Ак жеринен кесилип. Бийликтин запкысына калып.  Текши туруп тебеленип. Кыскасы, кандай айтсаў ошондой айт. Баары Ташиевдики туура  имиш. А чындыгында ошондой беле? Бийликтин  заказы менен мингке чыктыбы? Єкмєттєгїлєр єтїнїп жатып Ак їйдїн кашаасынан секиртиштиби? Кайсйнйсйн айталы? Кїйгєн аял кошокчу.. Камчыке да кїйгєнїнєн айтып жаткандыр… Анда бул  окуянын кїбєсї болгондорду кантебиз?  Чыкылдатып тартып, тыпылдатып басып, шакылдатып телелерден кеткен К.Ташиевдин «єктєбїр секиригин» кайда катабыз? Мунун баарын билип туруп Ташиевдин  таў кала сїйлєгєн сєзїн айт.

Андан да  Камчыкеў: «прокурорлор мыйзам бузулса, кайра бизди актаганга аракет кылыш керек  эле. Ошондуктан мамлекет бїгїн толук кїчїн їч депутаттты каралаганга  алпарып жатат. Мен мамлекетте тынчтык  болушун каалайм!» дейт. Ушу дагы депутаттын айта турган сєзїбї? Эмне , мыйзам бузса, ал адамды акташ керекпи, Камчыке? Муну кайсы юрист акеўиз айтты? « Оозу кыйышык болсо да, байдын уулу сїйлєсїн» дегендей эле  кеп  го бул  жєє жомогуўуз.  Андан ары Ташиев   кебин таптакыр башка нукта улантат:»2010 жылдары болгон окуяларга  мына їч кїн єткєндєн кийин їч жыл болот. Ошол маалда башын ийнине катып жаткан бийлик,  ошол  малда  башын  башка  жерине  катып жаткан бийлик, бїгїнкї кїндє  ырайымсыз, адилетсиз бийлик  мына  бїгїн бизди соттоп отурат. Биз эч качан башыбызды ийбейбиз, жыгылып бербейбиз!»  Кеп эмес бекен! Эгер райымсыз бийлик болгондо  К.Ташиев канча жылга кесилет эле? Чындап  баары мыйзам чегинде кетип К.Ташиевдин жасаган ишине  сылык- сыпаа эмес, чыныгы мыйзам чегинде  ал айткан адилетсиз  бийлик  єз баасын бергенде Камчыкеў канча жылга камалат эле? Кєрсє, Ташиев  эмгиче єз кїнєєсїн так  биле бербейт тура? Эч  ким аны жыгылып бер деген жок.  Анткени  Ташиев жыгылбай таптак  секирген жигит. Муну эч ким танбайт. Акырында  К.Ташиев:» Сизден гана єтїнєм, бийликтен єтїнбєйм. Себеби, биз сиздерди судья кылганга аракет кылганбыз. Бизди болсо эл шайлаган. Туура чечим кабыл алыўыз»- дейт. К.Ташиевдин жогоруда келтирген  сєздєрї «ууру тойгончо  жеп, єлгєнчє карганат», же болбосо «кылгылыкты кылып, кыл жип менен бууп « койгондой тїр калтырат. Камчыбектин кайраттанып  калганына караганда бир нерсенин четин сезген го, болбосо мынчалык опурулуп-жапырылып сїйлєй албат эле? А балким  кечєє  жакында болгон оппозициячылардын тополоўу  Ташиевге  кїч кубат берди бекен. Же, жалалабаддык  туугандарынын кылган иштерине табасы канып турган чагыбы… Айтор, К.Ташиев єз кїнєєсїн сезмейин мамлекетте тынчтык болбосун бєркїбїздєй кєрєлї…