Домой Саясат «Кумтєр» жана СИЗОдогу 9 ай Садыр Жапаровду кылмыш ишинен сактай албашы мїмкїн

«Кумтєр» жана СИЗОдогу 9 ай Садыр Жапаровду кылмыш ишинен сактай албашы мїмкїн

9

кумтор

«Ата-Журт» фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдор толугу менен акталып, сот залынан бошотулушту. Тергєє иштери аяктаганча 9 ай УКМКнын СИЗОсунда отурушту. Бул убакытта мунун бардыгы эмнеден улам башталганын эстеринен чыгарып коюшкандай болду. Ак їйдїн тосмосунан ашып тїшїп жаткан депутат Ташиевди бїтїндєй дїйнє жїзї кєргєн 3-октябрдагы митингдин єтїшїнє эмне тїрткї болгонун да унутуп калгандай болдук.

Садыр Жапаров Бакиевдин учурунда єзїнїн жеке карьерасына ыраазы болуп, «Кумтєр» маселесин таптакыр кєтєрбєгєндїгїн жакшы билебиз. Бирок, ал депутат болорум менен эле бу маселени кєтєрїп чыккам деп айтып келет. Эгерде ошондой болгон кїндє дагы Бакиевдин учурунда бул маселе менен башын ооруткан дагы эмес.

2012-жылдын сентябрында Садыр Жапаров тарабынан бир имараттын мыйзамсыз сатылгандыгы тууралуу факт белгилїї болгон. Бул кылыгы їчїн кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу їчїн ал «Кумтєр маселесин кєтєрїп чыгып, 3-октябрдагы митингди уюштурган. Анда бийликти басып алууга чакырык ташталып, натыйжасында УКМК СИЗОсунда отуруп чыкты.

Имарат тууралуу кылмыш иши боюнча кыскача эске сала кетели. Бул имарат убагында Максим Бакиевге тиешелїї болуп, Бишкек шаарынынын Киев кєчєсїндєгї 74-даректе жайгашкан. Бул баасы 100 миллион сомдук кыймылсыз мїлк обьектиси арестке алынып, мамлекетке єткєрїлїшї керек болчу. 2010-жылдын апрель айына чейин бул имаратта «ВИПконсатинг» ОсООсунун офиси жайгашып, анын негиздєєчїсї жана жетекчиси Максим Бакиевге жакын А. Елисеев болгон. Ошондой эле Максим Бакиевдин кєзємєлїндє болгон Борбор Азиялык «CASE» фондуук биржасынын офиси да жайгашып келген.

2010-жылдын 7-апрелиндеги окуядан кийин эле депутат Туратбек Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков имарат Бакиевдердин менчигинде экендигин алдын-ала билип, имаратка зыян келтирген кїч менен басып алууну уюштурган. Ал башка тилектештери менен бирге жасалма документтерди жасап, 2010-жылдын 21-апрелинде базар баасынан тємєн, тактап айтканда 19,5 миллион сомго сатып жиберген. Андан кийин документтерди атайын даярдалган бирєєгє каттатып койгон. 2012-жылдын 15-сентябрында Э. Мадылбеков кєз боемочулук жана коррупция боюнча шектелип кармалган.

Андан кийин тергєє иштеринин жїрїшїндє «Ата-Журт» фракциясынын депутаты Садыр Жапаровго айып тагылып, Жогорку Кеўешке анын депутаттык кол тийбестигин алып салуу єтїнїчї жолдонгон.

Тергєєнїн жїрїшїндє Жапаров бул имараттын мыйзамсыз басылып алынганын билгендиги, андан кийин аны кайра сатып жиберїїнї чечкендиги аныкталган. Адегенде Бишкек шаарынын Киев кєчєсїндєгї имаратты Жапаров Баткен облусунун экс-губернатору Азизбек Бурхановго сатууга ниеттенгендиги аныкталган. Бирок, имаратка Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан арест коюлгандыгы билингендиги їчїн бу сатык ишке ашкан эмес. Ошентсе да 2010-жылдын ноябрында 19 миллион сомго алган имаратты 23 миллион сомго «Ата-Журт» саясый партиясынын мїчєсї Э. Маматовго сатып жиберген. Ал эми имараттын документтери Камчыбек Ташиевдин бир тууганынын баласы, 1991-жылы туулган Жаныбек уулу Шумкарбекке каттатышкан.

Андан сырткары Бакиевдердин їй-бїлсєїнє таандык болгон дагы бир имаратты «Ата-Журт» партиясы колдонуп келаткандагы аныкталган. Демек, Садыр Жапаров имараттын басылып алынгандыгын билген жана аны мыйзамсыз сатып жиберген. «Кумтєрдїн» тегерегиндеги бардык ызы-чуулар Садыр Жапаров тарабынан жєндєн-жєн эле кєтєрїлїп чыккан жок жана эмнегедир дал ушул ага карата кылмыш иши козголгон учурга туура келип жатат. Баарынан кызыгы, «Кумтєр» маселеси чечилип бїткєндєн кийин, Жапаров эмне менен коргонот болду экен?