Домой Саясат «Кумтєр» саясаттын уюгуна айланды

«Кумтєр» саясаттын уюгуна айланды

4

кумторЄлкєбїздє болуп єткєн акыркы баш-аламандыктарды уюштургандар «Кумтєр» маселесин беттерине кармап чыгышкандары менен тїпкїлїктїї максаттары таптакыр башка жакта экендиктери билинди. Кудум бири-бирине илешкен чынжырдай болуп уланган окуялардын єзєгї бийликти басып жыгылууга гана барып такаларын ашкереленди. Маселен, адегенде Жети-Єгїздє жергиликтїї тургундар «Кумтєр» маселеси боюнча 13 талапты кєтєрїп чыгышып, акыр аягында «Кумтєргє» кеткен жолду, электр энергиясын берїїчї Тамгадагы подстанцияны єчїрїїгє чейин барышты. Анын айынан єлкєбїздїн бюджети бир нече миллионго жабыркады. Чындыгын айтканда митингчилер койгон талаптардын дээрлик 90 пайызы «Кумтєр» тарабынан бїгїнкї кїнгє чейин эле аткарылып келе жаткандыгын адистер билдиришти. Демек, жергиликтїї элде «Кумтєрдїн» социалдык маселелер боюнча жасап келаткан жумуштары тууралуу же таптакыр маалыматтары жок, же бийликти кєксєгєн саясатчылардын жеў ичине сунган азыраак акчаларына азгырылып кетишти. Жакшылап баам салган адамга дал ушул экинчи варианты чоў роль ойноп кеткени билинет. Себеби, Жети-Єгїздєгї тополоў башталганда, бийликти экинчи жактан кысмакка алуу їчїн кєшєгє артындагы «капитандар» Жалал-Абаддагы тополоўду баштап жиберишти. Облустук администрацияны басып алышып, аты-жыты белгисиз болуп келген Медер їсєновду «элдик губернатор» да кылганга їлгїрїштї. Ал УКМК тарабынан камакка алынып, кайра бошотулгандан кийин эле Минскидеги Курманбек Бакиевге жан кирип, учурдагы бийликти шыбап алды. Ошондон улам саясат таануучу Марс Сариев Жети-Єгїз менен Жалал-Абаддагы окуяларга Бакиевдердин катыштыгы болушу мїмкїн деп билдирди. Демек, жакшылап анализ жасап кєрсєк, оппозициянын алгач кєтєрїп чыккан талабы болгон «Кумтєр» маселеси таптакыр унутта калып эле, абакта жаткан депутаттарды бошотуу, андан кийин «элдик губернатор» боло калган Медер Їсєновду абактан чыгаруу талаптарына ооп кетти. Аягында Бакиев єзї Минскиден їн катып, учурдагы бийликти «Буларды їч жыл мурун эле талкалоочулар тобу» деп айткам деп чыкты. Айтор, булар їчїн «Кумтєрдїн» тагдыры тыйынга да арзыбайт. Болгону бийликти оодарууну кєздєп жатышат.