Домой Коом Кыргызстандагы серепчилердин ишмердїїлїгїнїн айрым єзгєчєлїктєрї

Кыргызстандагы серепчилердин ишмердїїлїгїнїн айрым єзгєчєлїктєрї

8

Путин

Кыргызстанда серепчилик коом эл аралык жана єкмєттїк эмес уюмдар менен катар республиканын айрым мамлекеттик органдарынын жана бїтїндєй мамлекеттик кызматтын ишине жана мындан ары алардын єнїгїшїнє олуттуу таасир эте тургандыгын эч ким талашпайт. Бирок алардын ишинин сапаты жана ички маўызы кєптєгєн суроолорду жаратат.

Ошентип, серепчилер кєбїнчє аларга жїктєлгєн милдеттерди тийиштїї деўгээлде аткарышпайт, анткени алар негизинен керт башынын пайдасын жана жеке кызыкчылыктарын гана ойлоп, кесипкєйлїктїн зарыл болгон талаптарына жооп беришпейт.

Азыркы учурда серепчилердин ишмердїїлїгї жана аларды тандоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жєнгє салынбайт, ушуга байланыштуу эл аралык уюмдардын жана институттардын каражаттарынын эсебинен, айрыкча жасаган эмгеги їчїн акча табууну каалаган ар бир адам «серепчи» боло алат. Аны менен бирге, серепчилер дайыма коомдук негизде гана иштегендигин баса белгилешет, ошондуктан єз ишмердїїлїктєрї їчїн кандайдыр бир жоопкерчилик тартышпайт. Чет мамлекеттердин каржылоосунун астында иш жїргїзгєн серепчилерге ишенїїгє болобу деген жїйєлїї суроо туулат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын (МКК) мисалында, кєптєгєн жылдар бою бул мекеменин айланасында єзїн серепчилербиз деп атаган ар тїрдїї адамдар «айланчыктап» жїргєндїгїн кєрїїгє болот.

Аталган «серепчилер» МККнын айрым жетекчилери тарабынан достук же туугандык байланыштардын негизинде чакырылгандыгы анык белгилїї. Мындай туура эмес пикирди чет єлкєлїк фонддордон жана эл аралык уюмдардан алынуучу гранттарды єздєштїрїїгє (туш-тушка берїї деп тїшїнїўїз) уруксат берїїчї, єз долбоорлору аркылуу кєзємєлдєєчї жана Кыргызстандын мамлекеттик кызматынын єнїгїї процессине керектїї деўгээлде таасир этїїгє аракет кылуучу МККнын жогорку бийлигинин камкордугу менен тїшїндїрїїгє болот.

Соттолгондугуна жана компетенттїїлїгїнє карата текшерїїлєрдї жїргїзбєстєн ишке алынган бул серепчилер катардагы мамлекеттик кызматчылардан айырмаланып, МККнын маалыматтарынын компьютердик базасына жана башка документтерине, ошондой эле бардык кызмат ишине байланыштуу процесстерге эркин кире алышат. МККнын кызматкерлеринин серепчилердин кєз карашынан айырмаланган кайсы-бир ойлоруна жана принципиалдуу пикирлерине бул «серепчилерди» колдогон МККнын жетекчилиги тарабынан абдан кылдаттык менен тыюу салынат.

Мындай серепчилердин катарына Александр жана Татьяна Третьяковдор киришет, алар Кыргызстандын мамлекеттик кызматынын єнїгїшїнє «баа жеткис» салым кошкондугу їчїн Б.Ельцин атындагы Кыргыз-орус славян университетине караштуу россиялык «Мамлекеттик кызматчыларды колдоо фондунан» эмгек акы алышат. Бул Фонддун мамлекеттик кызматчыларга гана жардам кєрсєтїїгє арналгандыгы єзгєчє тынчсызданууну жаратат.

Жубайлар Третьяковдордун МККда жана эл аралык уюмдарда болгон байланыштары чет єлкєлєргє командировкаларга тез-тез чыгууга жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчылары їчїн ар тїрдїї тренингдерди уюштурууга мїмкїндїк берет. Бул тренингдер аларга жаман эмес киреше алып келет жана кєбїнчє катардагы мамлекеттик кызматчылардын, ошондой эле МКК кызматчыларынын материалдарына жана эмгектерине негизделет.

Серепчилердин ишмердїїлїгї, эреже катары, мамлекеттик органдын ишине контролдонуучу, кийин алардын эбегейсиз аракети менен жоюлуучу башаламандыкты жаратат. Бул серепчилердин катышуусу менен даярдалган кєптєгєн документтер чынында аталган мекеменин айрым жетекчилеринин начардыгынан жєн гана логикалык аягына чыкпаган МКК аппаратынын тынымсыз эмгегинин натыйжасы болуп эсептелет.

Балким, «серепчинин» ишмердїїлїгї ар тараптан изилдєєнї, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ишине зыян келтириши мїмкїн болгон коррупциялык жана башка терс кєрїнїштєрдї жокко чыгаруу максатында алардын ишмердїїлїгїн тартипке салуу їчїн тийиштїї мыйзамды иштеп чыгууну талап кылат.

Ошондой эле, жергиликтїї серепчилердин чет єлкєлїк уюмдар менен болгон кызматташтыгы Кыргызстандын мамлекеттик органдарынан конфиденциалдык кызматтык маалыматтардын сыртка чыгуусуна алып келбей тургандыгына кепилдик жок.