Домой Кызыктар дүйнөсү Кыздарын союп жеген Короваи уруусу

Кыздарын союп жеген Короваи уруусу

14

короваи

Азыр цивилизация абдан мыкты єнїккєнї менен цивилизациянын учкундары али бара элек уруулардын да бар экени кызыктырбай койбойт. Дїйнєлїк цивилизация аларга жетпесе да єздєрїнїн жашоо мыйзамдары кээ бир мамлекеттердикинен да кїчтїї болгон Короваи уруусу жєнїндє сєз козгомокчубуз.

Уятуу жерлерин гана банандын кабыгы менен жаап…

Короваи  уруусу токойлорду байырлап, башка уруулардан айырмаланып бактарда жашашат. Кадимкидей эле бактын їстїнє їй салып алган. Їйлєрї жерден 20-50 метрге чейин бийиктиктеги бекем бекитилген пальма дарактарында жайгашкан. Аборигендердин ою боюнча мындайда жапайы айбанаттардан коркконго болбойт. Ал эми кийген кийимдерине келе турган болсок, банандын жалбырагынан башка кийим кийишпейт. Уяттуу жерлерин банандын жалбырагы менен жаап алып, жылаўач жїрє беришет. Жапайы чочколорго ууга чыгышат. Булардын курамында болгону 1000ге жакын адам бар. Канча кылым болсо да жашоо образы эч єзгєрїїсїз келет.

Негизги тамагы саго дарагы

Короваи уруусу чоў їй-бїлє болуп жашашат. Алардын атайын шайлап алган уруу башчысы болбойт. Кїн кирээри менен эле короваилер бактын їстїндє жайгашкан їйїнє кїнї кечке эмгек менен таап келген тамак ашын (жаныбарларды, жашылчаларды) кєтєрїнїп алып чыгышат. Негизги тамагы саго дарагы. Аталган дарактын жалбырагынан, сырткы кабыгынан бир нече тамактын тїрїн жасашат. Саго дарагынын ички сєўгєнїн таштан жасалган балта менен жанчып, тамакка кошо турган ун жасашат. Кыпчыгуурдун уясын таап алса короваи уруусунун эли їчїн майрам болот. Кыпчыгуурду деликатес катары кєрїп, аны бир сыйра кууруп жиберип, бир їй-бїлє отуруп алып жешет.

Чочко уурдаган адамдын башы алынат

Аталган уруу эртеўкисине кам кєргєндї да унутта калтырбайт. Бїгїн жулуп кеткен багынын ордуна жаўы бак тигип коёт. Андан сырткары короваилер жаныбарларга да туура мамиле жасашат. Эгер мергенчи жапайы чочкону кармап алган болсо, аны їй жаныбарындай кылып тамак берип багып атып, їй жаныбарына айландырып алышат.  Бул жердин ички мыйзамы абдан кїчтїї болгондуктан уруудагы ар бир адам уруунун мыйзамдарынын чегинен алсытабайт. Кимдир бирєєнїн чочко уурдап атканын кєрїп калышса, ал адамдын башын ошол замат алып салышат.


Уруудагы жаш, сулуу кыздарды союп жешет

Аялдары мурдуна жарганаттын сєєгїнєн жасалган чїлїктєрдї тагынып алышат. Бул алардын кооз жасалгасы катары каралат.  Уруудагы єспїрїм кыздарга эркектери тийишпейт. Жашы жетип калган сулуу кыздарынын тагдыры да оор. Аларды башка уруунун балдарына беришет же кээ бирлерин союп жешет. Тактап айтканда Саго дарагы бїрдєгєн учурда ата-бабаларынын арбагына багыштап мал муздагандай муздап, малдын этин жегендей эле бышырып этин жеп шорпосун ичишет.

Ак тїстєгї адамдарды кїнєєлєрїнєн арылыш їчїн єлтїрїшєт

Алардын уруусуна кокустан ак тїстєгї адам конокко келип калса, шору катты дей бериўиз. Анткени, ак тїстїїлєрдї єлтїрїї менен болгон кїнєєлєрїбїздєн арылабыз дагы кєп жыл жашайбыз деген ой мээлерине сиўип алган. Иммунитети абдан тємєн болгондуктан, ооруну бат кабыл алып, сасык тумоо, кургак учук деген ооруларга туруштук бере албагандыгынан улам тез каза боло беришет.

«Убакыт» жана «жаш куракты» билбеген Амондава уруусу

Амазонкада жашаган Амондава уруусунун «саат», «убакыт», «ай», «жыл», «келечек» тууралуу тїшїнїгї жок. Ал эми канча жашка чыккандыгын аттарын алмаштыруу менен билишет. Аталган уруу тїктїктєрдї їйлєп жаныбарларды єлтїрїп жан багышат. Эў кызыгы алардын кїнїмдїк турмуштагы сєздєрїндє да єткєн чак же келээр чак жок. Америкалык окумуштуулардын айтуусу боюнча, аталган уруунун эне тили жакшы єнїкпєй калган. Ошентсе да бир сєз менен кєп нерсени тїшїндїрїп жана тїшїнє алышат.

Самара Саламатова