Домой Маек Марс САРИЕВ, саясат таануучу: “Базанын айынан Кыргызстанда ар гандай окуялар болуп...

Марс САРИЕВ, саясат таануучу: “Базанын айынан Кыргызстанда ар гандай окуялар болуп кетиши ыктымал”

2

Сариев Марс

– Жогорку Кеўеш АКШнын транзиттик борбору боюнча келишимди жокко чыгарууну мыйзам тїрїндє жактырды. Ага ылайык, жїк ташуучу борбор эмки жылы жайында єлкє аймагынан чыгарылышы абзел. Бул тышкы саясатыбызга кандай таасирин тийгизиши ыктымал?

– Мыйзам долбооруна азырынча президент кол кое элек. Бардыгы 2014-жылдын январь айынан тартып билине баштайт. Ага чейин ар гандай сїйлєшїїлєр жїрїшї мїмкїн. Балким транзиттик борбор логистикалык борборго айланып калтырылышы ыктымал. Америка президенти Барак Обама менен Россия президенти Владимир Путин сентябрда кезигишет. Жолугушууда кєп маселенин башы ачылса керек.  Эгер борбор чыгарылса, анда Россиянын бизде таасири кїчєйт. Россия транзиттик борбордон тїшчї каражаттын ордун толуктайт деп ойлойм. Жыйынтыгында Батыштын бизде таасири азайып, Кытайдыкы кїчєйт. Албетте, мындай шартта Батыштан келїїчї финансылык агымдар азайышы кїтїлєт. Бул кыргыз-орус алакасынын чындалышын камсыздайт.

– Эгер база чыгарылса, Кыргызстандын ички саясатында кандай єзгєрїїлєр болушу мїмкїн? Анткени, 2005-жылдагы март ыўкылабы дал ушул базанын айынан жїзєгє ашканы айтылууда…

– Кыргызстанда ар гандай окуялар болуп кетиши ыктымал. Сиз айткандай, кырдаал дестабилдеши мїмкїн. Жєнєкєй мисал келтирейин. Америкага ыктагандан бери Єзбекстанда бир да жардыруу боло элек. Ал эми Казакстан Бажы союзуна кирип, єз алдынча аракеттерди кєргєндєн бери ар кыл терракттык кєрїнїштєр болду. Бизде да ар гандай террористтик уюмдар єлкє аймагына кирип келбешине эч ким кепилдик бере албайт.