Домой Маек Осунбек Жамансариев, “Мекен шейиттери” коомдук бирикмесинин тєрагасы: “Їч соттун бири макул...

Осунбек Жамансариев, “Мекен шейиттери” коомдук бирикмесинин тєрагасы: “Їч соттун бири макул болбой жатканы чоў “сигнал”, адилетсиз чечим чыгарганы кєрїнїп турат”

8

ЖамансариевОсунбек мырза, “ата-журтчу” 3 депутаттын соттон акталып чыкканына нааразычылыгыўарды билдирип чыктыўыздар. Актап жиберген сотторду ур-токмокко алып, жашаган їйї жагына ар кандай сєздєрдї дубалдардын бооруна жазып кеткендигиўер боюнча кептер тарады, бул маалыматтардын канчалык деўгээлде чындыгы бар?

-Мындай маалыматты “Ата-Журт” фракциясындагы Жогорку Кеўештин депутаты Жолдош айым Жолдошева пленардык жыйында какшап чыккандыгы боюнча маалыматтар келген. Ошол айткандан кийин Жолдошева менен байланышсам, далилдеп бер десем мени жана  “Мекен шейиттери” коомдук уюм деп айткан жокмун. Керек болсо стеннограмманы кєрсєтєйїн деди. Демек бул боюнча эч кандай маалымат кеткен жок. 19-июнь кїнї 7-апрелдеги иш боюнча сотто отурдум. Андан саат тєрттє бошодум жана андан 15 мїнєт єткєндєн кийин Бишкек шаардык соттук коллегиясы менен отурдук. Эч кандай сотторду коркутуу їркїтїїгє барганыбыз жок.

-“Атажуртчу” депутаттардын иши боюнча кандай аракеттерди кєрєлїї деп жатасыўар?

-Биз кайрадан Башкы прокуратурага кайрадан кайрылып, “алдына ала ойлонулуп чыгарган чечимде, кылмыш барбы же жокпу” деген негиз менен.  Жогорку сотко да кайрылуунун эп кєрїп, чечтик. Бул жерде айта кетчї жагдай соттор мыйзамды одоно бузуп жатышат. Жогорку Сот кайрадан карап жатканда басым кєрсєтпєйлї деп атабыз, анткени, мыйзам иштесин деген ойдо болуп атабыз. Соттук системаны “сындырып” албайлы деп.

Соттордун бул чечимине нааразы болгондордун саны абдан эле кєп болду. Азыр деле бийликти жана сотторду ашата сєккєндєр четтен чыгууда. Мындай нааразычылыктарга эмне себеп болууда?

-Туура, эл арасында нааразычылыктар кєп. Анткени, депутаттардын жактоочулары ачыктан-ачык чакыруулар менен болуп жана конкреттїї тїрдє аракеттери болгон. Муну зєєкїрлїк деп коёт. Мамлекеттин коопсуздугу жєнїндє кеп болуп жатса, кайрадан зєєкїрлїккє алдырып жатат. Батукаевдин иши менен салышытырып жатат. Батукаев деген катардагы кылмышкер болуп эсептелинет. Ал мамлекеттик деўгээлдеги личность эмес, ал эми Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаровдордун мамлекеттик деўгээлде, саясий деўгээлде абалы жогору.  Ошондой эле мамлекетке їлгї боло турган адамдар. Ушундай адамдардын кылып жаткан иштерине каршы чыгып, кийинкилерге їлгї болсун деген ниет менен каршылык кєрсєтїп чыктык.

-Соттор ар кандай кысымдардын негизинде чечим чыгардыбы же чындыгында депутаттардын кїнєєсї жоктугун далилдештиби? Анткени, соттордун бири депутаттардын жактоочулары тарабынан кысымдарга кабылып, коркутуп-їркїтїїлєр болуп жаткандыктан ушундай чечимге келгенин айтышты…

-Соттук коллегияда їч сот болот. Їчєєнїн бири макул болбой жатканы чоў “сигнал”, адилетсиз чечим чыгарганы кєрїнїп турат. 24-июнь кїнї соттук отурум єтєт деп аныктама чыгарганы менен кайрадан эле ошол кїнї соттук чечим чыгарганы эле єзїнчє мыйзамды одоно бузгандык. Ошону менен катар бул жерде чоў кызыкчылыктар бар дегенди туюнтат. Биздин  кызыкчылык Ташиевди, Жапаровду же Мамытовду камакка алдыруу эмес, кийинкиге сабак катары Кыргызстанда мыйзам иштээрин кєрсєтїї, кийинки келечек муунга мыйзамдын бийлиги їстємдїк кылаарын далилдєє болуп эсептелинет. Кїнєє кылган тарап дагы ушуну туура эмес кылыптырмын деп єз кїнєєсїн сезип калгыдай болушу керек. Мында эл дагы, коомчулук дагы туура тїшїнєт эле…  Азыркы кєрїнїш “уурусу кїчтї болсо, ээсин доого жыгат” болуп турат. Мындай бет тырмоочулукту туура эмес эле кєрєм. Мыйзам гана иштеш керек, депутат болобу президент болобу ким болбосун мыйзамга баш ийип, мыйзамдын алдында баардыгы бирдей укукка ээ болушу керек.

-Сиз туура эмес чечим чыгарып салды деп жатасыз, кайрадан аларды жоопко тартууга мїмкїнчїлїк барбы же ушуну менен эле акталып калышабы?

-Албетте, жоопко тартылууга мїмкїнчїлїк бар. Жогорку сот 1-2 инстанцияларда алардын процессуалдык мыйзамдуулугун карашат. Негизинен Бишкек шаардык соттун аныктамасын жокко чыгарыш керек болчу. Аны жокко чыгарып туруп кайрадан башташ керек болуп калат. Керек болсо ушул мыйзам бузууну кєрїп туруп, шаардык соттун чечимин жокко чыгарып салыш керек.