Домой PR Рустам Аташовдун боорду эзген комедиясы

Рустам Аташовдун боорду эзген комедиясы

0

21 декабрь альбомБаарыбыздын эсибизде болсо керек, 2012-жылдын 21-декабрында кыямат кайым болот деп, жер жїзїндєгї мамлекеттер катуу даярдыктарды кєргєн эле. Биздин єлкєдє да кээ бири ал кїнгє ишенсе кээ бири кїлкїсї келген болчу. Ал эми ар ким єзї каалагандай кабылдаган бул кыямат кайыў болот деген маалыматты Рустам Аташов комедия катары кабылдап, бул биз їчїн шылдыў деп, “21-декабрь” аттуу комедиясын жакында эле элдин сынна койду. Чыедыгында кинону кєрїп отуруп бооруў эзилип, ичиў ооруганча кїлєт экенсиў. Анда кеп башынан болсун.

– Рустам байке, эмне їчїн тасманын атын “21-декабрь” койдуўуз? 

– 21-декабрь деп койгонумдун себеби, 21-декабрь кєп адамга тїшїнїктїї болуп жатса керек. Себеби, 2012-жылы 21-декабрда планеталардын парады, кыямат кайым болот деп эл дїрбєлєўгє тїшкєн. Айрыкча батыш мамлекеттеринде катуураак болуптур. А биз мусулман болгондуктан 21-декабрда боло турган кыямат кайымга кєпчїлїк ишенген эмес. Бирок, ошого карабастан чагымчыл сєзгє пенде ишене берет эмеспи. Интернеттен окуп алып, биздикилерден да ал кїнгє даярданган адамдар болгон. Мен ал маалыматты угуп калып, ушундай идея жаралып кетти. Биз муну трагедия эмес, комедия катары кєрїшїбїз керек. Мусулман эли їчїн бул шылдыўдаган гана маалымат деп кабыл алсак болот. Комедия жанрында кєрсєткєнгє аракет кылдым. Кыямат кайым 21-декабрда эмес, качан болооору бир гана Аллага белгилїї. Кудай Таалам єзї каалаган кїнї кылат деген идеяны бергим келди. Анткени, буга чейин да сєздєр болгон. Балким мындан кийин да ушундай чагымчыл сєздєр жїрїшї мїмкїн. Ошону алдын алып, чагымчыл сєздєргє ишенбесин деген максатта, тарбиялык мааниси чоў, ушакка ишенбей, Кудай Тааланын бир гана Аллага белгилїї деген сєзї бар, ошого гана ишенип жашашыбыз керек. Максатым элибизди ыйманга, ынтымаккка чакыруу болду. Негизи эле бардык кинолорумда эки багыт менен иштеп келем. Кєрєрмандарды патриоттуулукка жана ыймандуулуукка чакыруу. Кайсы кином болбосун ушул эки нерсе сєзсїз тїрдє болушу керек. Элиме аз да болсо жакшылык кылайын деген максатта тарттым.

– Кинодо берейин деген оюўузду бере алдыўызбы?

– Сєзсїз тїрдє, идеалдуу эч нерсе жок. Негизинен кєп нерсени бергенге аракет кылдым. Байлык жєнїндє, ємїр жєнїндє дагы бердим. Адам баласынын башына єлїм келгенчекти эч нерсени ойлобойт эмеспизби. 21-декабрда єлїм баарыбызга бир келет деген идея байлардын кєбїнє таасир берди. Жєн эле байлык топтой бербей, тууган урукка, колунда жокторго жардам бере жїрїш керек деген да идея бар. Андан сырткары кошуна менен дайым ынтымакта болуш керек деген да жакшы ой жатат. Адамдар туура жашап, ынтымактуу болсо кыямат кайым болушу узарат.

– Киноўузда негр жана орус кыздарын кыргызча сїйлєтїп тартыпсыз. Сиз їчїн андай актрисаларды табуу оор болгон жокпу?

– Бул жерде эч канча убакыт кеткен жок. Сценарий бир аз башкачараак болчу. Башкы ролдогу Баялынын тїшїнє аялы негр жана орус киши менен сїйлєшїп турганы кирмек. Биздин актрисабыз шартына байланыштуу акыркы сьемкага келбей калып, сценарийди алмаштырганга туура келди. Тез арада аял кишиге айлантышка туура келип, андай актрисаларды тапкыча 3 кїн сьемка токтоп турду. Бул жерде да билинбеген чоў саясат жатат. Анткени дайыма эле айтып келишет го Орустар менен Америкалыктар Кыргызстанды талашып эле жїрїшєт. Мен бул жерде кыргыздардын алардан да бийик турганын кєрсєтїп, аларга багынбай, тескерисинче алар єздєрї жалдырап мен биринчи сен экинчи деп талашып жаткандыгын бердим. Андан сырткары кыргыз тилинин баалуулугун да белгилеп кеттим.

– Эмне їчїн Нарын шаарын тандап алдыўыз?

– Нарын шаары чакан, компактуу шаар. Экинчиден Нарында кыш узун. Кинону февралдын аягы тартып калдык. Ал убакта Бишкекте кар жок калган. Нарында болсо бир калыпта кар жатты.

– Канча убакытта тартылып бїттї?

– Кино эки жумада тартылды. Бирок, монтаж дубляждарына бир жарым ай кетти. Толук кандуу кинону 2 айда бїттїк.

– Бул сиздин канчанчы тарткан тасмаўыз?

– Толук метраждуу кинодон 9-кином.

– Актёрлорду бул жактан Нарын шаарына алып барып кино тарткандан каражат жагынан кыйналган жоксузбу?

– Чєнтєккє кїч келтирбєє максатында Нарын Драм театрынын актёрлору ойноду. Бул жерде актёрлордун 90 пайызы Нарындын актёрлору болду. Ал эми башкы ролдогулар жана бир эки эпизоддогуларды гана алып бардым. Ушуну менен кинонун бюджетин эконом кылдык.

Самара Саламатова