Домой PR Таркан жана Мустафа Сандал Кыргызстанда!

Таркан жана Мустафа Сандал Кыргызстанда!

5

TКыргызстанда алгачкы жолу эл аралык деўгээлдеги эстрадалык фестиваль болуп єтмєкчї. Бул чоў мааракеде 17 мамлекеттен келген ырчылар талантын далилдешет. ‘Биз биринчи жолу мындай чоў масштабдагы фестиваль єткєрїп жатабыз. Ошондуктан биз болгон кїч-аракеттерибизди жумшап, коноктор мааракеден гана эмес, биздин ажайып кооз жерлерибизден да рахат алуусуна шарт тїзїп жатабыз’-дейт уюштуруучулардын бири Рыскул Боронбаев. Маалым болгондой, фестиваль єлкєбїздїн бермети Ысык-Кєлдїн жээгинде болуп єтєт. Конокторду ‘Рух ордо’ эс алуу комплекси тосуп алмакчы. Маалыматтар боюнча, Турция мамлекетинин улуттук каналдарынын бири менен фестивальдын тїз трансляциялануусу боюнча сїйлєшїїлєр жїргїзїлїїдє. Буга кошумча, тїрк элинин белгилїї жылдыздары Мустафа Сандал жана Таркан айтылган фестивалда конок болот. Чоў маараке, эл аралык концерт 17-21 июнь кїндєрї болуп єтєт.