Домой Маек Тєлєсїн Ысыраилов, Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резерв спорт мектебинин директору: “Машыгуучу...

Тєлєсїн Ысыраилов, Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резерв спорт мектебинин директору: “Машыгуучу жайлар, спорттук шаймандар толугу менен заманбап жабдылышы зарыл”

13

Ысыраилов

– Тєлєсїн мырза,  сиз жетектеген Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резерв спорт мектеби азыркы тапта кандай  даярдыктарды кєрїїдє?

– Азыркы тапта  балдар Монголия мамлекетинде єтє турган Азия оюндарына даярдыктарды кєрїї менен биргеликте мамлекеттик экзамендерди тапшырууга даярданып жатышат.  Ушул жылдын июль айларда Улан-батор шаарында єтє турган эркин жана грек рим кїрєшї , аялдар кїрєшї боюнча Азиянын биринчилигине болгон даярдыктар менен жїрєбїз. Андан сырткары Бишкек шаарында оор атлетика боюнча Азиянын биринчилигине  июлдун 10-15 деринде єтє турган  мелдешке да даярдыктарды єткєрїп жатабыз.  Буга кыздар арасындагыга 2 кызыбыз катышат, даярдыктары да жаман эмес.

2011-12 жылдардагы Азиянын биринчиликтеринде биздин мектептен чыккан спортчуларыбыз жакшы жыйынтыктарды бере алышты.  Бул эки жыл катары менен командалык жеўиштерди камсыз кыла алдык. Акыркы жылдардагы жыйынтыктар дагы жаман эмес.

– Сиздердин мектепке окуучуларды кандай негиздер менен тандалып алынат?

– Ар август айында тандоо туру жїрєт. 8-класстан баштап кабыл алабыз. Биздин окуу жайыбызды аяктаган соў , атайын учулища бар,  андан окуусун улантса болот жана каалаган Жогорку окуу жайларына окуй алышат.

Ал эми биздин мектепке кабыл алуунун жобосу тємєндєгїдєй: 1) Медициналык текшерїїдєн єткєрїї 2) спорттук нормативдерден єтїї 3) кайсы спортту тандаса, ошол спорт боюнча мелдештерден єткєрїї керек 4) негизги сынактар. Мына ушулардан єткєндєр гана биздин мектептен окуй алышат.

– Негизи бул окуу жай  спорттун олимпиада тїрї боюнча эле тарбияланышып чыгат эмеспи, спорттун канча тїрї менен тарбияланып чыгышат?

– Олимпиадалык оюндарына кирген спорттун 8 тїрї менен тарбияланышып турушат: Бокс, оор атлетика, жеўил атлетика, дзю-до, эркин, грек-рим жана аялдар кїрєштєрї.

 1 (2)

  – 2010-жылдан бери кандай жетишкендиктерге ээ болдуўуздар?

– 2012-жылдагы єткєн Лондон олимпиадасында Тыныбекова Айсулуу барып катышып келди. грек-рим кїрєшї боюнча  Арсен Эралиев ,  Дания Кєбєновдєр барып катышып келишти. Ал эми Азия оюндары боюнча  Калыбек Жолчубеков дагы ийгиликтерди багындырып келди. Кечээ жакында Азербайжанда  єткєн Азия биринчилигинде Кыргызстандын командасы 5 орунду камсыз кыла алды. Ал эми грек-рим кїрєшї боюнча биринчиликти багындырышса, эркин кїрєш боюнча тєртїнчїлїккє  ээ болду.  Дзю-до боюнча 2010-11 жылдагы єткєн Азиянын биринчилигинде Болот Токтогонов  да жакшы жыйынтык менен келди.  Андан тышкары да кєптї їмїттєндїргєн спортчуларыбыз кєп. 5-6 эларалык таймаштарда жакшы ийгиликтерди жараттык. Бул биз їчїн жакшы жетишкендик.

1 (4)

– Окуу жайдагы окуучулардын жата турган жери, ичкен-жегендери кандай болуп жатат?

– Бїгїнкї кїндє  єлкєнїн 7 аймагынан 325 бала тарбияланып жатат.  Бул жерде бир кїндїк тамак аштын баасы 213 сом. 2010-жылы 75 сом болгон эле, ага салыштырмалуу абдан жакшы. Албетте, башка мамлекеттерге же башка спорт мектептерге салыштырып карганда аз.  Тамак-аштын баасын Роза Отунбаева Президент болуп турган кеинде спортко кєўїл буруп кєтєрїп бергени жакшы болду.  Андыктан тамак-ашка кете турган акча каражаттын  наркын кєтєрїї їчїн тиешелїї жетекчиликтерге кайрылып атабыз.  Мамлекттик спорт агенттигине Мурат Саралинов жаўы келбедиби, бул мырза да чечип бергенге аракет кылам деп жїрєт. Андан тышкары  спорттук машыгуу тетиктерин жаўыртуу сыяктуу долбоорлор менен Єкмєткє да кайрылып жатабыз. Жакынкы аралыкта оўолуп шарттарыбыз дагы мындан оўолот деп ишенем. Ал эми азыркы абалы мурдагыга салыштырмалуу кыйла жогору эле болуп калды. Балдардын курсагы ток, кийимдери бїтїн. Машыктыруучуларыбыз дагы єтє тажрыйбалуу, патриоттор деп айтсак жаўылышпайбыз.

Жогорку Кеўеш биздин балдарга керектїї мыйзамдар

ды кабыл алды. “Республика” фракциясындагы депутат эже Чолпон Султанбекова тарабынан  “Кыргызстандын спорт чебери” деген наамга ээ болгондор їчїн башка окуу жайларына єтїїгє  жеўилдиктер каралып жатат.  Ошол ЖОЖдор деле биздин балдарды алууга кызыгышат. А эгерде чоў спорт менен кетебиз десе биздин училищага барышат.  Ал жерде 2,5 жыл окуп чыгышат, ал жерде баардык шарттары тїзїлгєн. Андан кийин ЖОЖдорго тапшырса болот.

Silevr medallist Kanatbek Begaliev of Kyrgyzstan pulls his hat at the medal ceremony of the men's 66kg Greco-Roman wrestling at the Beijing 2008 Olympic Games– Мындан дагы спортту жана шарттарын жакшыртуу їчїн эмнелерди жазашыўар керек?

– Албетте, эў ириде балдарга жакшы шарттарды тїзїп беришибиз керек. Машыгуучу жайлары жана заманбап спорттук шаймандары менен толугу менен жабдылышы зарыл.  Жегендери кїчтїїлєє  жана жаткан жерлерин жакшыртуу абзел.  Ошондой эле мединциналык жагын жакшыртып ар бир спортчуну медицинал

ык кароодон єткєрїп ар кандай витаминдерди берип туруунуу жакшыртуу.  Учурда деле медициналык кароодон єткєрїп, белигилїї бир деўгээлде витаминдерди берип турганыбыз менен бул деле жетишсиз. Анткени, дїйнєдє спорт абдан ылдамдык менен єнїгїп жаткан доордо медициналык жагын абдан карашыбыз зарыл.  Муну менен катар спорт ышкыбоздорун эларалык таймаштарга кєп-кєп алып чы

– Витамин жана дары-дармектер менен спортчуларбызды камсыз кылуудага абал кандай?гып турушубуз керек. Азыркы тапта чет жактарга алып чыгуу їчїн мамказынадан жылына 2 млн сом каралат. Бул акча каражаты жетишсиз. Мисалы, бир баланы алып барып келиш їчїн эле 130 миўдин тегеретесинде сом керектелет. Ошондо бул акча менен  ар бир спорттун тїрїнєн экиден гана барып калууда.  Андыктан чет жактарда болуп жаткан спорттук беттештерге кєбїрєєк алып чыга турган болсок, ошончо деўгээли жогорулап, спортко болгон кызыгуу абдан кїчєйт эле.  Чет жактарга чыгууга кете турган акчанын кєлємїн кєтєрїї маселеси менен да тиешелїї органдарга кайрылуудабыз, Кудай буюрса бул маселе да чечилет деген їмїттєбїз.

– Єтє жакшы деп айтууга болбойт, орто.  Барып эле каржы маселесине такалат.  Мамказынадан канча акча бєлїнсє, ошону менен гана иш алып барабыз.  Єзїбїздїн дарыгерлерибиз бар.  Алгачкы медициналык жардам бєлїмї дайым даяр.

1 (1)– Жер-жерлерде атайын даярдыктарды єткєрїп  жїрбєйсїздєрбї, бул кандай эффект берип жатат?

– Албетте, жакшы эле эффект берип жатат. Эгерде мындан ары дагы жакшы натыйжа берїї їчїн  башка мамлекеттердин спортчулары менен биргеликте машыгуулар єтїп турса абдан жакшы болоор эле…  Мисалы, Казакстан, Украина, Россия мамлекеттеринин спортчулары менен машыгуулар болуп турса, тажрыйба алмашуу болуп спротчуларыбыздын деўгээли мындан да кєтєрїлмєк.

– Айсулуу Тыныбекованын артынан бир топ чуулгандуу окуялар болуп єттї. Ушул сыяктуу учурларда спрортчуларга кандай жардамдарды бере аласыздар?

– Албетте, моралдык жактан жардам берїї менен биргеликте тамак-аш ж.б. у.с.  маселелерин чечїї менен гана чектелип калабыз. Ал эми Айсулуунун укугун коргоп жактоочу жїрдї. Туура, бул жерде биз сунуш гана бере алабыз, калганын сот чечет.  Негизинен Айсулуу олимпиадага кетээрдин астында психолгоиялык, моралдык жактан кыйналып калды. Айсулуунун иши туура жана адилет чечилсе жакшы эле болот эле.  Айсулуу биздин бир алдыўкы спортчу кыздарыбыздын бири.  Алдыда ал жеўе турган чоў-чоў таймаш бар.  Лондон олимпиадасында ал жашыраак болуп калды.  Азыр табына келип, бир єсїп калганы байкасак болот.  Азыркы тапта биздин мектепте даярданып, машыгып жатат.  Келээрки олимпиадаларда жакшы ийгиликтерди жаратаарын ишенимдїї тїрдє айта алам.  Арийне, жакында єткєн Индия мамлекетинин Дели шаарында єткєн Азиянын биринчилигинде 3-орунду ээледи. Бул албетте абдан жакшы.