Домой Саясат Юбкалардын артына жашынып жїрїп, «юбка» кийип калбасаўар эле болду…

Юбкалардын артына жашынып жїрїп, «юбка» кийип калбасаўар эле болду…

4

юбкаАялзатынын аркасына жашынып иш кылганды адегенде Бакиевдин бийлиги баштап кетти эле. Чындыгында анда алар аялдарды оппозицияга каршы колдонуп келишкен. Мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына каршы иштеген Бакиевдердин їй-бїлєлїк бийлиги «жардан алыс кулап», аларга таянып майлуу-сїттїї кызматтарда тымпыйып иштеп келгендер алды-алдынан тал кармап калгандан бери аялдардан «армия» куроо єнєкєтї Камчыбек Ташиевге єттї. Аялдар «армиясына» аябай жакшы жетекчи боло ала тургандыгын єзгєчє УКМК абагында жатканда кєрсєтє алды. Неберелеринин жытын жыттап, эркелетип, тарбия берип, тєрдє отуруп сый кєрє турган маалында баатыр энелерди бийликке каршы кєкїтїп, жол тоскондордун алдына коюп, Ак їйгє барчулардын дагы алдына салып, мамлекеттик имараттарды дагы баатыр энелерге бастырып, айтор тирукмуш тактикаларды колдонду. Анан дагы «Баатыр энелер сиздер алдыга тїшїўїздєр, эгерде башыўардан бир тал чач тїшсє, єлбєгєн жерде калабыз» деп аркаларынан кыйкырып койгондоруна кантесиў. Качан кыргыздын жигиттери аялдарды алдыга салып алып, алардын артына жашынып келди эле? Аялзатын эгемендиктин шарапаты менен тїп кєтєрє базарга чыгардык эле, эми бийликти басып алууга, кайсы бир саясатчынын кызыкчылыгына колдонуу їчїн да алдыга салып айдай баштадыкпы? Ушунун єзї жигитчиликке жатабы? Кудай єзї сактасын, сырттан душман бастырып келе турган болсо да, алдыга аялзатын салып аласыўарбы? Аны да кыла турганыўар ачык эле кєрїнїп турат. Ошентип аялзатынын юбкасына жашынып иш кылып жатып, сотторго кысым кєрсєтїї менен Ак їйдєн ашып тїшкєнї анык болгон, бийликти басып алууга жасаган чакырыгы дапдаана угулуп турган Камчыбек Ташиев жана анын эки партиялашы Бишкек шаардык сотунун чечими менен толук акталып кетишти. Бирок, акталып чыккан депутаттардын бири Садыр Жапаровдун артында каўгырап їн чыгара бере турган калбыры бар экендигин билебиз. Анысы Бакиевдерге тиешелїї болгон Бишкек шаарынын Киев кєчєсїндєгї имаратты базар баасынан арзан баада сатып алып, кайра бир аз жогору баа менен сатып жибергени аныкталган болчу. Дал ушул мыйзамсыз иши їчїн ага Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогондо їч уктаса тїшїнє кирбеген «Кумтєр» маселесин жерден чукуп чыга калып жатпайбы?

Жапаров Садыр

3-октябрдагы Ак їйгє жасаган чабуулдары їчїн акталып чыккан кїндє дагы, мыйзамсыз басылып алынган Бакиевдердин имаратын сатып алып, кайра мыйзамсыз саткандыгы їчїн Садыр мырза мыйзам алдында жооп берїїгє тийиш. Мына ушуну єзї дагы бєркїндєй тїшїнїп турган Жапаров, Ташиевдер эми Баш прокурор Аида Саляновага чабуул жасай башташты. Єздєрїнїн боштондугу їчїн аялзатын аябай кєчєгє алып чыгып, мыйзамсыз иштерин жабуу їчїн аял Баш прокурорду кызматтан алып тїшїп, жок кылууну кєздєгєн «атажуртчуларга» жол болсун. Булар єздєрїнє керек маалда аялзатынын юбкасына жашынып, кереги жок болсо юбкачан аялзатына асыла алыша тургандыгын кєргєзїп жатышат. Аялдарды кантип «сыйлаш» керек экендигин дал ушул «атажуртчу» їч депутат кєргєзїїдє. «Жолуўар болсун»!