Домой Социалбет “Учурашуу бул демек оозун чоромойтуп алып эки бетинен єбїї эмес”

“Учурашуу бул демек оозун чоромойтуп алып эки бетинен єбїї эмес”

0

Айтурган Сатиева: “Учурашуу бул демек оозун чоромойтуп алып эки бетинен єбїї эмес

 921088_480691058677083_588305596_o-Бул менин жеке оюм, кєз караш, пикирим. Мїмкїн айрымдарыўызга жакпайттыр, бирок мен айтууну чечтим. Мен бул кєрїнїштї кєп байкайм. Єзгєчє биздин татынакай кыздарыбыз, айымдарыбыздан. Билинбеген майда нерсе кєрїнгєнї менен туура эмес. Кїнїнє бир жолу кєрїшїшсє эки жолу (учурашууда коштошууда), 2 жолу кєрїшсє 4 жолу айтор чопулдашып эле єбїшє беришет. Кызбы сен учурашып жаткан адам, эркекпи, жакыныўбы же жєн эле таанышыўбы, мїмкїн кїндє кєрїшкєн классташыў, курсташыў ж. б. у. с.  Жок, айырмасы жок, ойлонбойбуз дагы, муну адатка айлантып алганбыз, бул биздин учурашуубуз. Кайсы дин менен алып карабаўыздар, адамдык этикада да, медицинада да бул терс кєрїнїш. Учурашуу бул демек оозун чоромойтуп алып эки бетинен єбїї эмес. Кудайым тилди эмнеге берген, кыргызча учурашуу эскиче угулса, жєн гана “салам”, “кандайсыў”, жылмаюу, кол булгалоо же болбосо чыгыштын эў бир сонун алмаштыргыс салтка айланган учурашууларынын бири акырын гана жылмайып баш ийип коюу (муну учурда биз корей филимдеринен, кытай, япон улуттарынан кєрїп жїрєбїз, бул чыгыш элдеринин учурашуу жєрєлгєсї жана туура деп эсептейм) болбосо ошончолук эле европалашкыўар келсе жєн гана кол алышып учурашуу… деги койчу тїрлєрї кєп, жаштарга сонун жарашканы, жеўили,  коозу баары бар. Єзгєчє кечке сїйлєшїп туруп, анан ансыз да Бишкектин тар кєчєлєрїндє тыгылып бараткан маршруттук таксини тосуп, ал токтогондон кийин шашылыш эки беттен чопулдатып ооп, сєзсїз тїрдє, маршруткадагы элдин кыжырына тийип, анан чуркап келип отуруп каласыўар маршрутка. Кыздар, келгиле биринчи кезекте єзїбїздї сыйлайбыз, келгиле ушундай билинбеген бирок, олуттуу жагымсыз нерселерден арылабыз. PS. бул жигиттерибизге да тиешелїї, кыздар менен учурашууда бетинен єбїї зарыл эмес, бул сиздин ошол кызды сыйлабастыгыўыз. Мейли карындашыўыз, кєптєн бери кєрїшпєгєн адамыўыз, тууганыўыз болсо башка кеп. Чоў энелердей болуп эмнени айтып…  дегендер болсо кечириўиздер, бирок бул адам єзїн єзї алып жїрїїдєгї майда бирок маанилїї нерселер.