Домой Маек Ємїрбек Андарбеков: “Мактоолорду жаман кєрєм”

Ємїрбек Андарбеков: “Мактоолорду жаман кєрєм”

18

АндарбековАндарбеков 2– Ємїрбек чыныгы жашоодо кандай адам?

– Кечириўиз, мен канча жылдан бери ММКлардан Ома атымды унутуп, Ємїрбек деген эле єзїмдїн азан чакырылган атыман айткылачы деп суранып келе жатам. Ошондуктан мындан ары Ємїрбек деп эле кайрылсаўыз болот. Мен кафелерде ырдап жїргєндє элдер Ома деп коюп алышкан. Сахнага чыкканда да телевидениенин балдары, «Шаар сени Ома деп билет. Ома боюнча эле калбайсыўбы?», – деп калышканынан 18-19 жашымда макул болуп коюп, азыр єкїнїп жатам. Сахнадагы Ємїрбек менен їйдєгї Ємїрбектин айырмасы асман менен жердей десем болот. Анткени, сахнанын єзїнчє жоопкерчилиги болот. Эгерде кайсы бир артист биз сахнада турабыз, демек биз элден єйдєрєєк турушубуз керек деген пикирлер туура эмес. Адамдын золобосу канчалык бийик болсо, жоопкерчилиги да ага жараша чоў болот. Анан сахнада, эл арасында жїргєндє ошол жоопкерчиликти сезе билип, кудай берген талантты  кылбооого аракет кылам. Їйдє болсо, бир тууган їчїн бир туугандай, ата-энем їчїн баладай, достор їчїн кадимкидей достоймун.

– Бишкектеги же болбосо Кыргызстандагы сиз рахат алып, сиз сїйгєн жер?

– Бардык нерсе салыштыруудан келип чыгат дейт. Мен кєп деўиздерге, океандарга барып кєрдїм. Анан мисалы орустар, башка улуттун єкїлдєрї келип, «Кєлїўєр сонун» десе, ии деп калчубуз. Кєрсє биздин Кыргызстаныбыздын бермети болгон Ыссык-Кєлїбїздє адамдын ден соолугуна зыян келтире турган бир да курт-кумурска, медуза, жырткыч, аккулаасы да жок эжкен. Экинчи жагы, кєл деўиздегидей болуп єтє туздуу эмес экен. Океандай болуп дайыма катуу толкундар болуп сїзгєнгє мїмкїнчїлїк болбойт. Кєлдє болсо, эртеден-кечке чейин тынч болуп, адам каалашынча сїзє алат. Бїт тарабынан сыймыктанып, коргой ала турган жер.

– Деўиздерди, океандарды кыдырып келдиўиз. Єзїўїздїн кєўїлїўїзгє жаккан єлкє болдубу?

– Ооба, менин кєўїлїмє жаккан тєп келишкен 50-60 жатарда ошол мамлекетке барып, 2-3 жыл жашап келсем деген кыялдарым бар. Швейцариянын МОНТРЮ бир шаары жакты. Ал жак бейиштин тєрї болгондой  жер экен. Кыргыздын Ала-Тоолору ошол жакта экен. Муздак болсо дагы, кєлї биздикине окшош.  Калган жерлеринин баары Европанын деўгээлинде. Жаратылыштын кооздугу менен Европанын деўгээли айкалышкан жер экен. Эли да аябай жакшы.

– Кайсы 3 нерсесиз їйдєн чыга албайсыз?

– Уюлдук телефон, машинемдин ачкычы жана акчасыз їйдєн чыга албайм.

– Акыркы кїндєрї кимди кєбїрєєк сыйлап калдыўыз?

– Єзї кїн єткєн сайын, ата-энеўдин жашы келген сайын ал кишилерди аябай баалап калат экенсиў. Адамды кєзї тирїїсїндє сыйлаш керек.

– Сїйїїгє тойдуўузбу?

– Сїйїїнїн даамын татпагандыктан, сїйїїгє тоё элекмин.

– Сиз їчїн туруктуу, тїбєлїктїї сїйїї барбы?

– Жок. Сїйїї деген адамдын ички дїйнєсїндє болгон бїт жакшы сезимдердин баарын кошуп келип, ошонун аарын бир сєз менен айткысы келген адам сїйїї деген сєздї жаратса керек Ошондуктан, адамды баатыр кылган да, байкуш кылган да, адамды бийик кылып, кайра чєктїргєн – сїйїї деп ойлойм.

– Жатып алып, эмнени кыялданганды жакшы кєрєсїз?

– Ар кандай, кээде єзїмдї бактылуу эркек, бактылуу жолдош элестетем. Кээ бирде єзїмдї кыргыздын керегине жараган инсан катары элестетем.

– Єзїўїздїн сїйїїўїздї кантип билдиресиз?

– Басып барып эле ичимдеги болгон нерсени ачык айтып салат болушум керек.

– Жїрєгїўїздєгї сыйлуу киши ким?

– Биртуугандан артык сыйлуу адамдарды кєрє элекмин. Башка биртуугандардын мамилесин кєрїп, кудайга тобоо кылып, ушундай алтындай бир туугандарым бар экенине сыймыктанам. Ошолорду аябай бийик кєрєм.

– «Версус» бий тобу менен Европаны кыдырып келдиўиз эле. Алыскы сапарда кыздар менен жїргєн кандай экен?

– Ал жака барганда эў биринчи жоопкерчилигим кєбїрєєк болду. Тил жагын, жол эрежелерин, шарттарын тїзїп берип, тамак-аш, мейманкана ж.б. иштердин баарын єзїм аткарып жїрдїм. Чынын айтканда мен їчїн кичине сынак болду. Бирок ошол сынактан жоопкерчилик менен єттїм. Ал сапардын жыргалчылыгына карагнада жоопкерчидиги кєп болду.  Мен їчїн сабак болду.

– Жашооўуздагы жардамчыўыз ким?

– Мен ишенген адамдар кєп. Жашоодо ар кандай учурлар болот. Кыйынчылык, жакшылык, оор учурлар болот. Ар бир адамдын єзїнїн мен їчїн кылган салымы бар. Ошонун баарын ылгабастан, мага жакшы акылын айтып кємєктєшкєн адамдын баарын урмат-сый менен кабы лалам.

– Сизге жагып калган кызды кантип сынайсыз?

– Сынаш кыйын экен. Акылдуу айым болсо, менин сынымдын баарынан єтїп, мага тийгенден кийин єзїнїн чыныгы жїзїн кєрсєтїшїш мїмкїн. Ошондуктан,бардык шартын карап кєрїп, сїйлєгєн сєзїнєн, кылган мамилесинен билинет. А эгерде атайын сындасам, анны эмес єзїмдї сынайм. Ошондуктан сынабаганга аракет кылам.

– Єзїўїздєн акылдуу айымга їйлєнгїўїз келеби?

– Мен Манас атабыздын тукумунан болгондон кийин, «Манасты Манас кылган – Каныкей» деген сєз жїрєгїмдє бар. Акылдуу аялдан корккон эркек бул жашоодо кєп нерсеге жетишпейт. Ал акылдуулугун элдин кєзїнчє тєшїнє жазып алып, «Мен акылдуумун», – деп кєрсєтпєйт. Жєн гана сыйы менен кємїскєй сєзї менен акылын кошуп турат.

– Эгер аялыўыз акылсыз чыгып калса эимне кылат элеўиз?

– Билбейм, кудайдын мага кылган каары деп эле жїрє беребиз го. Эгер бала болуп  калса чыдаганга аракет кылам. Эгер ортодо бала жок болсо, олйонобуз.

– Ырчы болбосоўуз, кайсы кесиптин ээси болмок элеўиз?

– Мен ырчылык кесиптин ээсимин деп айта албайм. Жїрєгїмєн чыккан кыялдануулар. Кудай буюрса єзїмдїн кесибимди аркалап келе жатам. 2-3 жылдын ичинде єзїмдїн кесибиме бекем отуруп, улантып кетет окшойм. Азырынча сыр боюнча сакталып турсун.

– Журналистиканын ырчыларга кандай пайдасы жана зыяны бар деп ойлойсуз?

– Биздин Кыргызстандын карамагын алганда зыянына караганда пайдасы кєбїрєєк болсо керек деп ойлойм. Себеби, бизде маалымат жагынан аябай ачка. Шаардын жашоочуларына маалымат тєрт тарабнан келип турат. Ал эми чет жактагыларга, айылдагыларга, тоо жактагы туугандарга маалыматтын жетишсиздиги кєрїнїп турат. Бїгїнкї кїндє єлкєбїздє болуп жаткан жаўылыктар, кубулуштар, окуялар жалаў гана ММКнын кызматкерлеринин кїчї менен гана болуп жатат. Чет жактарда спутниктик телевидение коюп, маалымат берип турган эч нерсебиз жок. Ошого жетише элекпиз. Биздин журналисттер куру намыс менен иштеп келе жатат. Себеби, чет мамлекеттердеги журналисттердин айлыктары менен биздин журналисттердин айлыгы менен салыштырганда, «биздин журналисттер жылаўач баатырлар экен», – деп койдум.

– Єзїўїздї гезит беттеринен «Ома сексуалдуу», «Ома мыкты ырчы» ж.б. ушул сыяктуу макалаларды окуганды жактырасызбы?

– Мен андай нерселерди такыр кабыл албайм. Мактоолорду жаман кєрєм. А сынды жакшы кабы лалам. Кээ бир кечелерге да катышпайм. Єзїмдї андай жогору сезбейм. Эл катары жїргєндї жактырам.

– Муштумуўуз канча жигиттин кєзїн кєгєрттї?

– Ар бир баланыкындай эле болду. Абдан тентек болчумун. Ємїр бою атаман болдум. Азыр кудайга шїгїр токтолуп калдым.

– Эмнеге публикага кєп чыккыўыз келбейт?

– Ар бир нерсе єзїнїн орду менен болуш керек. Анан кылган кызматыў, кылган ишиўди арты менен кечке эле гезит бетине чыга берип, элдин єзїўє карата кєўїлїн, ой-пикирин бузуп алгандан алысмын. Маанилїї жаўылыктар менен чыкканга аракет кылам.

– Кара пиярдан коркпойсузбу?

– Жок, себеби кыргыздар єзї кєрє албастык жагыбыз менен башка улуттардан єзгєчєлєнїп турабыз. Кара пиярга эмитеден бышпасак, карып калганда ал нерсе катуу тийиши мїмкїн. Ошондуктан эмитеден андайга да туруштук бергенге єзїбїздї тарбиялашыбыз керек.

– Мїмкїнчїлїгїўїз болсо, ырчылыкты таштап кайсы жылуу тармакты башкармаксыз?

– Чынын айтканда бир колдон жеў, бир жакадан баш, – дейт го. Бир тармакты алып, ошону мен кыйратат элем дегенден алысмын. Эгерде, кєбїрєєк ошондой мїмкїнчїлїк келе турган болсо, бир гана беш манжа чогуу иштей турган команда болсо, ошо команда менен биригип, кайсы гана тармак болбосун, мен ал ишти аркалап кете алам. Жалгыз барып, ар ким єзїнїн кызыкчылыгын ойлогон командага барып алганда, менин кылган ишим билинбей, кєрїнбєй жана бааланбай да калат деп ойлойм.

Кыздар жєнїндє суроолор:

– Сулуу кыздар жагабы же акылдуусубу?

– Экєє теў жагат. Акылдуу десем да, сулуулар десем да калп айтам. Сулуу бирок, акылдуулар да бар.

– Узуну-кыскасы?

– Буга чейин жакшы мамиледе болгон кыздардын баарын кєз алдыман єткєрсєм, бир дагы стандарт жок экен. Бирєєнїн бою кыска болгон, бирєєнїкї узун. Бирєє аябай сулуу болсо, бирєє жєнєкєй болгон. Иши кылып адамдын єзїнїн ички дїйнєсїнєн болот экен. Кээ бир сулуу кыздар бар, ички дїйнєсї анчалык эмес. Кээ бир жєнєкєй кыздардын ички дїйнєсї ушунчалык бай.

– Толугу- арыгы?

– Арыктар жагат.

– Айылдык-шаардык?

– Чынын айтканда, Кыргызстанда шаар менен айылдын айырмасы чоў эмес. Айылдан такшалган, интеллектуалдуу кыздар келишет. Кээ бирлери шаардан тєрєлїп, єссє дагы элементардык нерселерди биле беришпейт. Адамдын кайсы жакта чоўойгонуна кєп мани бербестен, жашоодогу єздєшїїсїнє караш керек деп ойлойм.

– Бакыраў кєздїї-бїтїктєр?

– Бакыраў кєздєр жагат.

Єзїнє тиешелїї:

– Машине оўдогонду жакшы кєрєсїзбї же короо шыпыргандыбы?

– Машина оўдогонду билбегенждиктен короо шыпырганды жакшы кєрєм.

– Кой кайтарып, отун жаргандын кайсынысы жагат?

– Кой кайтарган оўойроок го. Ышкырып коюп жїрє бересиў. (кїлїп)

– Уялчааксызбы же тартынчааксызбы?

– Уялчаак да, тартынчаак да эмесмин.

Самара Саламатова