Домой Коом «Ынтымак эл» жана «Эл ичи-єнєр кенчи» аталыштагы ыр кесе кароо сынагы

«Ынтымак эл» жана «Эл ичи-єнєр кенчи» аталыштагы ыр кесе кароо сынагы

2

DCIM100MEDIA

Кызарт айылы

 Кыргыз деп жашап, кыргыз деп кїн кечирип, отурсак турсак дагы кыргыз деп соккон жїрєгїбїздї тыўшабай акыркы жылдары саясаттан башыбыз чыкпай эки кишинин башы бириксе эле азыркы бийликтин жїргїзгєн саясатынан кеп урабыз. Акыркы кїндєрї пикет-митинг жана шайлоонун шайтан оюндарынан тажап бїткєн элибиз єзїбїздїн каада-салт їрп адаттарыбызды унутуп, улуттук кийим дегенге кєз чаптырбай кїндєн-кїнгє чыгыш элинин айрык-тытык жана жамачы кийимдерин барктоого єттїк.

Сєз башында сындап айткандан эмес жандын кейигенин айтылган кеп деп туура тїшїнїїбїз абзел, борбор тургундарын боорго тепсеў дагы саясаттан баштары чыкпай калышса, айыл элинин турмушу ар кїн сайын кыргыз жыттанган жашоо сїртїмїндє. Анысынаары, Нарын облусунун Жумгал районунун айылдарында «Ынтымактуу эл» аталыштагы кыргыз элинин улуттук каада-салт, їрп-адаттарын жана башка руханий байлыктарын чагылдырган “Ыр-кесе” кароо сынактары жана “Эл ичи-єнєр кенчи” деп аталган айыл турмушун баамдаган кароо сынактар болуп келет.

Кезекти алган Жумгалдын Жаўы-Арык айыл аймагында чоў саамалык болуп, айылда кєчє-кєчє болуп мекеме ишканалар, мектептер болуп бєлїнгєн айыл тургундары, айыл аксакалдары жана жаштары активдїї катышып ыр-кесе уюштурушту. Ыр-кесе айылдын маданий борборунда єтїп, залдын ичи улуттук кол єнєрчїлїк менен даярдалып боз їйдїн кєрїнїшї чагылдырылган. Ыр-кесеге катышкан айыл тургундары улуттук кийимдерди кийишип кыргыздын удуттук салттарын аткарышып элдин назарын бурушту.

DCIM100MEDIA30-май кїнї, Жаўы-Арык айыл аймагы сынакты жыйынтыктады, сынака айыл єкмєттїн аппарат жамааты, 3 мектеп 1 оорукананын кызматкерлери катышкан.

Айыл ичиндеги таланттарды издейбиз ураанынын алдында бул кїнї «Эл ичи єнєр кенчи» кароо сынагы жыйынтыкталып 1-орунга А.Идинов орто мектебинин жамааты, 2-орунга К.у.Мамбетаалы орто мектеби, 3-орунга Р.Солтонбеков, 4-орунга Кызарт їй бїлєєлїк жарыгерлер тобунун жамааты жана Жаўы-Арык айыл єкмєтїнїн аппараты келишти.

Ыр-кесе «Иштерман» жылына карата май айынын башында жобого ылайык башталып 5 топко бєлїнгєн ар бир жамаат єз єнєрлєрїн тартуулап, кыргыздын улуттук каада-салт, їрп-адаттарын чагылдырышып, ыр-бий тартуулап єз таланттарын кєрсєтїшкєн. Жергиликтїї бийлик тарабынан тїзїлгєн комиссия єз бааларын беришип жыйынтыгын чыгарышкан.

DCIM100MEDIA

«Эл ичи єнєр кенчи» кароо сынагын жыйынтыктоо кїнї айылдын жеке ишкери Акматказиев Замир демєєрчї болуп айрым катышуучу ээлерин єз белектерин тапшырса, айылдык кеўеш, айыл єкмєтї менен бирдикте сынактын жеўїїчїлєрїнє баалуу сыйлыктары менен сыйлоо баракчаларын беришти.

Сынак Жаўы-Арык айылындагы маданият їйїндє єтїп ага райондун акиминин орун басары Д.Асанова, маданият бєлїмїнїн башчысы Т.Ысыранов, маданият ишмери З.Токонов ж.б коомдун єкїлдєрї, айыл тургундары катышып залдын ичи кєрїїчїлєргє толду.

 Мирбек Асаналиев