Домой Саясат Ысык-Кєл облусун єнїктїрїї фондунун акчасына эл єкїлї Максат Сабиров эмнеге муктаж болууда?

Ысык-Кєл облусун єнїктїрїї фондунун акчасына эл єкїлї Максат Сабиров эмнеге муктаж болууда?

8

Сабиров

Акыркы бир жылга жакын убакыттан бери «республикачы» депутат Максат Сабиров парламент трибунасынан: «Ысык-Кєлдї єнїктїрїї фонду элибиздин пайдасына иштебей жатат» деп їстєкє-босток опурулуп келатат. Ырас, эл єкїлїнїн бул айтканынын жїйєєсї бар. «Кумтєр» компаниясы аталган фондко жылына олуттуу суммадагы каражаттарды бєлїп жатканы менен анын натыйжасы билинбей келет. Ошондон улам айрым жергиликтїї тургундар аталган компания буга чейин эле жасап келген иштерин билбестен, жасалып жаткан талаптарды коюп чыгышканына кїбє болдук. Ырасында мектептерди, ооруканаларды, спорт залдарын курууга «Кумтєр» компаниясы жылына акча которот. Кеп ошол акчалардын канчалык деўгээлде максаттуу пайдалангандыгында болууда. Мына дал ушул жерден урматтуу депутат Максат Сабиров єзїнїн таман алдынан ор казып жаткандай туюлат. Себеби, Ысык-Кєлдї єнїктїрїї фондунан Максат мырза єзїнїн фирмалары аркылуу акча жасаганды їйрєнїп алган. Аныктап айтканда 2009-жылдан тарта Сабиров єзї кємїскєдє калкалаган «Торг-строй» жана «Вадимир» фирмалары аркылуу экс-губернатор Кыдыкбек Исаев менен бир пикирге келип, Ысык-Кєл облусунда єзїнїн ишмердїїлїгїн баштаган. Аталган фирмаларды Максат Сабировдун жакын тууганы, тактап айтканда мурунку кайнатасынын карындашынын кїйєє баласы Кубат Турдутегин башкарып келген. Ошентип 2009-жылдан 2012-жылга чейин аталган фирмалары аркылуу эл єкїлї єзїнїн жеке чєнтєгїн эч тоскоолдуксуз кампайтып келген. Андыктан Максат Сабировдун Ысык-Кєлдї єнїктїрїї фондуна ыраазычылыктан башка эч кандай нааразычылыгы болгон эмес. Анан жылкы теппей, жылан чакпай эле Максат мырза парламент трибунасынан аталган фонд элдин пайдасына иштебей жаткандыгын айтып, опурулуп чыкты. Кєрсє, мындай кїтїїсїз опурулманын артында Сабировдун єзїнїн жеке кызыкчылыгы жаткан экен. 2009-жылдан тарта Ысык-Кєл аймагында социалдык обьектилерди куруу, оўдоо иштери боюнча тендерлерге катышып, дайыма утуп келген «Торг-строй» фирмасы 2012-жылы «Ак-суу реабилитациялык борбору» обьектиси боюнча  тендерге катышып, Ысык-Кєл фондун башкаруу дирекциясы жана тендердик комиссия тарабынан четке кагылган экен. Ошондон улам дайыма тендерден утуп жїрїп, май талкан жашоого кєнїп алган Максат Сабиров ошол замат эле парламент трибунасынан жогоруда айткандай опурулуп чыга калган болууда.

 

Ушул дагы элдин пайдасына иштегендик болобу?

«Торг-строй» фирмасы Тоў районунун Тєрткїл айылындагы спорттук залды куруунун башкы подрядчиги болгон. Бїгїнкї кїндє анын болгону пайдубалы гана курулган. Себеби, ал жерде нормаларды жана жол-жоболорду єтє олуттуу бузуулар болгондугунан улам курулуш иши токтотулуп, Ысык-Кєл облустук прокуратурасы тарабынан Ысык-Кєл облустук мамлекеттик администрациясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы начальниги Д. Долубаевге кылмыш иши козголгон. Ошол кїндєн ушул кїнгє чейин курулуш иши кайра жанданбай, куюлган пайдубал чекесинен талкаланып, єзїнїн бекемдик сапатын жоготууда. Ушул эле пайдубалды курууга мамлекеттин 2 миллион сом каражаты сарпталган. Демек, мамлекеттин 2 миллион сомун «Торг-строй» фирмасы курулуш таштандысына айлантып койгон десек да катуу кеткендик болбосо керек. 2010-жылдын июнь айында башкы подрядчиктердин макулдугусуз эле Тоў районунун Барбулак, Шорбулак айылдарындагы, Ак-Суу районунун Боз-Булуў айылындагы жана Жети-Єгїз районунун Челпек айылындагы спорттук залдарды куруу иштери «Вадимир» ЖЧКсына берилип кеткен. Бул дагы эл єкїлї Максат Сабировго тиешелїї фирма. Бул обьектилер дагы єз мєєнєтїнєн кечиктирилип, аны менен катар эле тендердик суммасынан ашып тїшкєн каражаттарды сарптоо менен аяктаган. Сєзїбїз кургак болбосун їчїн тємєндє фактыларды келтире кетели. Мисалы, Бар-булак айылындагы спорттук залга тендердик сумма боюнча 1 616042 сом каралган. Ал эми ага которулган сумма 2 266 000 сомду тїзгєн. Демек, 649 958 сом ашыкча сарпталган, же тендердик сумма дагы 30 пайызга кєбєйїп кеткен дегенди тїшїндїрєт. Шор-Булак айылындагы спорттук залга тендердик сумма 1 616000 сом болсо, ага кошумча дагы 834 591 сом алышкан. Башкача айтканда тендердик сумма 41,6 пайызга кєбєйгєн. Боз-Булуў айылыдагы спорттук залга 917 955 сом, Челпек айылына 432 292 сом ашыкча которулган. Ошондо жалпысынан тєрт айылга курулган спорттук залдардан 2 834 796 сом ашыкча сарпталып жатат. Эгерде тендерде кєрсєтїлгєн суммалардан ашыкча акча каражаттары сарталбаганда 2 834 796 сомго дагы бир соиалдык обьектини чыкыйтып куруп койсок болмок. Тескерисинче бул фонддон ашыкча которулган акчалар 2010-жылы болгон парламенттик шайлоодо Максат Сабировдун чыгымдарын жабууга кеткен экен. Фонддун акчалары анын депутат болуп келишине чоў салым кошконун депутат єзї да жашырбагандыгын айтып жїргєндєр бар. Демек, Ысык-Кєл облусун єнїктїрїї фондунун акчаларына депутат болуп келїї элдин пайдасына иштегендик болобу?..

 

Депутаттар кантип миллионер болот, ыя?..

Сабировдун мындай «иштермандыгы» 2010-жыл менен эле бїтїп калган эмес. Андан ары дагы фонддун акчаларын «элдин пайдасына» иштетїї їчїн, «Торг-строй» жана «Вадимир» фирмаларын пайдаланып, єз чєнтєгїн кампайтуу менен шугулданган. Маселен, 2011-жылы аталган эки фирма тендерлерге катышып, жалпы суммасы 52 милион 342 миў 900 сом болгон 12 обьектини утуп алган. Азыркы кїнгє чейин бул обьектилердин кєбї бїтє элек. Бїткєндєрї кабыл алына элек, же кандайдыр бир кемчилдиктери, эскертїїлєр менен кабыл алынган. Бул жолу деле Сабиров мырза адатынча тендерде кєрсєтїлгєн суммадан ашыкча каражат сарптоону унуткан эмес. Тактап айтканда кєбєйтїлгєн сумманын кєлємї 14 миллион 408 миў сомду тїзєт.

 

Жети-Єгїздєгї тополоўдон Максат Сабировдун издегени эмне эле?

Кечээ жакында эле, тактап айтканда 2013-жылдын 14-июнунда єткєрїлгєн аудиттин материалдары боюнча деле Максат мырзанын кыўыр иштеринин бети ачылып отурат. Тактап айтканда Ысык-Кєл облусун єнїктїрїї фондунун каражаттарын пайдалануудагы катачылыктарды иликтєє максатында Ысык-Кєл облустук прокуратурасынын материалдары боюнча Ысык-Кєл жана Нарын облустук аймактык эсептєє палатасы иликтєє иштерин жїргїзгєн. Аудиттин жыйынтыгы боюнча Максат Сабировдун жеке кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору турарын кєрсєтєт. Бир эле мисал келтирели. Сары-Камыш айылындагы балдар бакчасын оўдоо ишине тендер боюнча 1 147 859 сом каралган. Ал эми бир булактан уруксат берилген сумма 423 805 сомду тїзєт. Орлинное айылындагы балдар бакчасын оўдоо їчїн тендер боюнча 1 090 859 сом  каралган болсо, бир булактан уруксат берилген сумма 557 988 сомду тїзєт. Мындай мисалдарды келтире берсек єтє эле кєп. Мындан улам биздин Башкы прокуратура кайсы жакты карап жїрєт деген суроо туулат? Бул иш аларга али белгисиз деп айталы десек, Ысык-Кєл аймагындагы «їмїт учкундары» коомдук бирикмеси Ысык-Кєл облустук прокуратурасына дагы, Башкы прокуратурага дагы бир нече жолу кайрылышкан экен. Жадакалса президенттин да атына кат жазышкан. Ал кат дагы Башкы прокуратурага жєнєтїлгєн. Тендерлерден дайыма утуп кєнїп калган Максат Сабиров, 2012-жылы утушка ээ болбой калгандан бери Ысык-Кєлдї єнїктїрїї фондуна асылып келатканын жогоруда да белгиледик. Аны менен эле токтоп калбай, обьектилерди утуп алган фирмаларга да асылганын койбойт. Маселен, Сабировдун фирмалары утпай калган тендер 2012-жылдын май айында єткєрїлїп, ал обьектини оўдоо иши аяктап калган. Бирок, буга карата Ысык-Кєл облустук прокуратурасы тарабынан Жети-Єгїздєгї митинг болордун алдында кайрадан иш жанданып олтурат. Ал эми Жети-Єгїздєгї митингдин єтє активдїї катышуучусу Максат Сабиров болгондугун билебиз. Ал фонддун ишмердїїлїгї боюнча тынымсыз эле маселе кєтєрїп келатат. Ырасын айтканда Сабировдун єзїнє фонддун каражаттары кандай сарпталып жаткандыгы беш манжасындай эле белгилїї. Ушундан улам Жети-Єгїздєгї митингди уюштуруучулардын катарында Максат мырза дагы бар болсо керек деген ойдо каласыў. «Тендерден мага утуш бербесеўер, мен силерге ушундай жол менен кєргїлїктї кєрсєтєм» дегендей аракети болсо керек. «Кумтєр Оперейтинг Компанисинин» каржылоосу менен Ысык-Кєл облусунда обьектилерди куруу, оўдоо иштерине катышкан ишкерлердин бардыгынын їстїнєн Максат Сабировдун арызы менен текшерїїлєр болуп келет. Мындай текшерїїгє кабылбаган бир дагы ишкер калган жок. Ал эми Жети-Єгїздєгї башаламандыктан кийин Максат мырза Ысык-Кєл аймагынан кєпкє чейин чыккан жок. Митингге чыккан жаштардын арасында болсо Сабировго нааразы болгондору дагы кєп. Себеби, аларды митингге алып чыгуу їчїн убада кылган акчаларын Сабиров тєлєй албай башы катууда дешет. Себеби, ал акчаларды дагы єзї кємїскєдє жетекчилик кылган курулуш фирмалары аркылуу алмак экен. Бирок, ал акчаларды ала албай, азыр митингге чыккан жаштардын алдында карызга батып отурган чагы.

 

Сабировго жакпаган акимдерди кызматтан алыш керекпи?

Ысык-Кєлдїк тургундардын айтымында Кєл аймагындагы жетекчилик кызматтарга Сабировдун достору, тааныштары дайындалат экен. Ал эми єзїнє жакпагандарынын чекесине чыккан чыйкан болуп, асылганын койбойт дешет. Маселен, кече жакында эле ММК єкїлдєрїнїн катышуусунда облустук администрацияда болгон чогулушта Сабиров Тоў, Жети-Єгїз жана Ысык-Кєл райондорунун акимдерин кызматтан алууну талап кылган. Мындан улам эл єкїлї єкмєт башчынын да милдетин аткаргысы келип калганбы деген ойго келесиў. Єзїнїн жеке чєнтєгї, байлыкка чулганып жашоосу їчїн бардыгына даяр турган ушундай эл єкїлїнїн бизге деги кереги барбы?

P.S. Макаладагы фактылар жеке булагыбыздан алынган маалыматтарга негизделди. Эгер Максат мырзанын аргументи болсо эшигибиз ачык.