Домой Саясат Ысык-Кєлдї айланган жорулар…

Ысык-Кєлдї айланган жорулар…

19

1

Акыркы мезгилде Кыргызстанда тынчтык жок. Ар бир аймак єз кєйгєйї менен алек. Жергиликтїї бийликтин бардык маселени чечкенге чама чаркы чектелїї. Муну  баары жакшы билишет. Ага болбой ар кимиси ач айкырык, куу сїрєєндєрїн билдиргенден тажабайт.  Кумтєр  маселеси боюнча Ысык-Кєлдєгїлєрдїн кєпчїлїгї   нааразычылыктарын билдиришсе, Жалал-Абадда депутаттарды бошотуу талаптарын коюшту. Талас жергесинде  болсо Жерїй маселесин капталынан коюп бийликтин шайын оодарууда. Кыскасы, бардык жерде талаш-тартыш…

Кєйгєйлєрдїн кєпчїлїгї бир кїндє чечилбейт. Анткени булар жыйырма жылдан бери топтолуп, катмарлары калыўдап, бирине-бири  уланып, Акаев-Бакиев доорунан  азыркыларга мурасталган маселелер. А бирок кєйгєлєрдї кєбїртїп-жабыртып, кєпчїлїктїн кєўїлїн буруу їчїн  атайын даярдалган журт бузарлардын  тобу иштеп жатат. Арасында Кубанычбек Кадыровдун жылтыраган башы кєрїнєт. Амбициясы башынан ашкан єтє куу жигит. Депутат Садыр Жапаровдун бир тууганы Сабыр Жапаровго жармашып «билген  намазын» окуп жаткан учуру. Депутаттардын тагдырын уруп да ойнобойт. Єз кємєчїнє кїл тарткан, иштерман инсан. Кантсе да ИИМ министринин орун басары болуп иштеп калган жайы бар эмеспи, єз планы бар. План тїзїїнї ИИМде жїргєндє їйрєнгєн. Ал жерде ири ишкерлер менен бизнесмендердин капчыгын кантип каўтаруу боюнча ар тїрдїї пландарды ишке ашырчу. «Їйрєнгєн адат калабы» дегендей азыр да колу кычышып турат. Анын планы боюнча губернатор Т.Мамытовду ээрден шыпыруу. Кантип шыпырат, ал башка кеп. Кадыровдун кадыры жергиликтїї саруу уруусунда канчалык экенине таразалап кєрбєсє керек. Токон Мамытовдун тоўдуктарда тоодой кадыр-баркы бар. Анын їстїнє генерал эч качан жердештерин жер караткан эмес. Ар  дайым колунан келгенин жасап келген. Кадыровдун бул кылыгы «єлєр эчки койчунун таягына сїйкєнєт» дегендей эле кеп. Болгону эчки ким да, койчу ким? Ар ким єз баркын билип жїргєн жакшы. Кадыровдун бир таянганы «сарууларга» кеўешчи болуп жаткан Бекназаров.  Кєлдїк туугандар адамдын баркын баалай билген эл. Жєнї жок жерден журт бузарларга ишене беришпейт. Т.Мамытовдун акыркы жылдардагы ишмердїїлїгїн калыс баалап келишкен. Мындай болгондон кийин мадыра баш Кадыров каяка секирет? Чала секирип калып азабын тартпаса экен? Жаш эмеспи, оўолуп кетээр. Же кеўешчилеринин жетегинде калабы? Кеўешчиси айтылуу Алибек Жекшенкулов. Тїзїк адам. Интеллектуал. Чачтары агарып карып баратканбы же  башка  себептери барбы, акыркы кезде єзїн койорго жер таппай, кєрїнгєнгє акыл айткан  «оорууга» чалдыкты. Кадыровдун дагы бир кеўешчиси бар. Ал Бекназаровдун  досу, атактуу Байтемир Ибраев. Мыкты жигит. Болгон бир кемчилиги Бекназаровдун – кєлєкєсї. Кыскасы, кїн-тїн бою иштеп жаткан уюмдун артындагы  дирижерлук пульта «революциянын жорусу» Азимбек Бекназаров турат. Азезилдей болгон Азимбек  тыў чыкмалардын башын айландырып алганбы, баары анын оозун карашат. Бекназаровдон жакшы сєз чыкчуу беле? «Сокурдун тилегени эки кєз» дегендей Азикеўдин болсо билген бир гана сєзї бар. Сагызды балчылдата чайнап, «тїї-ї» деп жерге тїкїрє, карт   кекирет да «Ре- во- люция…» деп   булдуруктайт… Бекназаров бу кебетеси менен эки эмес, беш революция болсо да тойо турган тїрї жок… Балыкчыга кире бериш жердеги Семенов-Тянь-Шанскийдин эстелигинин ордуна  «революция жорусу- А. Бекназаровдун» айкелин орнотуп койсок тынчып калат беле? Ай ишенич жок, буга?..

Бекназаровго окшогон берендерге ишенип  кєчє каптап кете турган учур єткєн. Биз бейкуттук аба менен суудай керектигин   кудайга шїгїр, билип калдык. Ар кандай саясий оюндардан улам пайда болгон баш аламандыктын арты Кыргызстандын экономикасына  катуу таасир берээрин журт бузар жорулар эле билгиси келишпесе, коомчулук учурунда баамдап, акыйкаттык менен кєз салып жаткан кези. Ысык-Кєл єрєєнїнє туруктуу тынчтык керектигин чын дилибизден сезип турабыз. Губернатор Т.Мамытов тажрыйбалуу жетекчи. Кєлдїктєрдїн тын жашоосуна бїлїк салган тарп аўдыган жоруларга тийиштїї  жооп берээрине толук ишенебиз.