Домой Маек «Замандаш» ассоциациясы бїгїнкї кїндїн талабы

«Замандаш» ассоциациясы бїгїнкї кїндїн талабы

4

Россияда жашап келсе да, жїрєгї «кыргыз» деп соккон Оренбург шаарындагы кєп жылдардан бери жашап келген Жандар уулу Таалайбек мырза  «Мекендеш» коомунун тарыхын жана Оренбург шаарында жашап жаткан кыргыздардын жашоосу тууралуу биз менен ой бєлїштї.

Таалайбек Жандар уулу

Жандар уулу Таалайбек: «Замандаш» ассоциациясы бїгїнкї кїндїн талабы

Россияда жашап келсе да, жїрєгї «кыргыз» деп соккон Оренбург шаарындагы кєп жылдардан бери жашап келген Жандар уулу Таалайбек мырза  «Мекендеш» коомунун тарыхын жана Оренбург шаарында жашап жаткан кыргыздардын жашоосу тууралуу биз менен ой бєлїштї.

– Жандар мырза, Оренбург шаарындагы кыргызстандыктар тууралуу маалымат берсеўиз?

– Азыркы кїндє Оренбургда 3000ден 5000ге чейин кыргызстандыктар жашап, иштеп келет.  Россия жарандыгын жеўил алуу учурунда бир топ кыргызстандыктар Россия жарандыгын алып, кыргыз жарандары азыраак. Негизи Оренбург шаары чек арадагы шаар болуп эсептелет. Орустар айткандай  Борбордук Россияга кирип барган дарбаза. Себеби, Орто Азиядан Россияга бара жаткан темир жол да, автоунаа жолу да Оренбург шаары аркылуу єтєт. Оренбургдун губернаторунун маалыматы боюнча акыркы жылдары тєрт жїз миўге жакын кыргызстандыктар ошол шаар аркылуу ары-бери єткєн.  «Бишкек-Москва» поезди да Оренбургдан кїнїгє єтєт. Чек арадан кєптєгєн мекендештердин документтери туура эмес болуп, кайра артка жєнєгєндєрдїн саны арбын. Кээ бирлери дайынын таппай калган учурда аларга жардам беребиз.

Оренбург шаарында кыргызстандыктарга кызмат кылган коом барбы?

– Кыргыздардын башын бириктирген «Мекендеш» коому ишин жїргїзїп келет.  Бул коом мурунку Абылкасым Кеденовдун демилгеси менен ачылган «Кыргыз укуктук маданий борборунун» уландысы болуп эсептелет. Кудай буйруса  бул жылы он жылдык юбелейин босогосун аттап жатабыз. «Замандаш» ассоциациясы тїптєлїп жатканда, ассоциациянын курамына кирген алгачкы коомдордун бирибиз.  Мени жетекчи кылып шайлагандан кийин коомдун иштєє мыйзамын єзгєрткєўдїгїбїз їчїн коомдун атынын єзгєрїшїнє себеп болду. Диаспоранын аткарган иши жєнїндє сєз кыла турган болсок, жыл сайын жергиликтїї бийлик менен иш планыбызды бекитип турабыз. Губернатордун алдында иштеген Улуттук Кеўештин мїчєсї катары ар дайым катышып, шаардын деўгээлиндеги саамалыктарга катышкан кїндєрїбїз кєп. 2013-жылы башка диаспоралар менен биригип 9 чоў саамаалык пландап сунуштадык. Андан тышкары диаспоранын он жылдыгына арналган майрамдык программалар єтїп жатат.Оренбургда жашаган кыргызстандыктарга футбол турнирин уюштурдук. Апаларыбызды жана карындаштарыбызды 8-март апалар майрамында куттуктоо концерти уюштурулду. Аталарыбыз майрамдаган Нооруз майрамы да жогорку деўгээлде болуп єттї. Жеўиш кїнїндє салтка айланган кыргыз кїрєш турнири жыл сайын уюштурулат. Быйыл єзгєчєлєнїп жаўы форматта саамалыктарды дайындап жатабыз. Манас атабызга жана Жусуп Абдрахмановго арналган кечелерди уюштурууга даярдык кєрїлїїдє. Орустарга жана башка улуттарга Манас атабызды тааныштыргыбыз келет. Колдон келсе, манас таанучу менен орус тилинде Манас айта алган манасчынын чакырабыз.

Кыргыздардын ынтымагы кандай?

– Мекендештирибиздин ынтымагы аябай жакшы. Ар бир саамалыкта миўдеген кыргыздар чогулуп амандашып турабыз. Жакшылыкта да, кырсык болгон учурда да бир жакадан баш чыгарган учурда ынтымагыбыз кєзгє кєрїнєт. Майрамдарда сєзсїз тїрдє мал союлуп чогулабыз.

«Замандаш» ассоциациясы менен канчадан бери кызматташып келе жатасыз?

– «Замандаш» ассоциациясынын он жылдыгы убакыттын тез єткєндїгї. Он жыл ичинде Мекен їчїн биригели деп кыргыздын башын бириктирген, чет єлкєдєгї кыргызстандыктардын тагдырын ойлогон, кыргыз келечегин ойлогон бул -«ЗАМАНДАШ» ассоциациясы. 2004-жылдан бери «Замандаштын» катарында жїргєнїмє аябай кубанам. Бул ассоциациянын тїзїлїшї азыркы учурдун талабы. Маркум Мухтар Ємїракунов агабыз 2003-жылы эле кыргызстандыктардын тагдырын жана бїгїнкї кїндєгї талабын ошондо эле билген. Ассоциация жаўы тїзїлїп жатканда Мухтар агабыздын кылганы бїгїнкї кїндє канчалаган кыргыздын башын бириктирди, канчалаган кыргызга жардам болду. Адамдар тапкан акчасын їй же автоунаа алып жатса, Мухтар агабыз акчасын «Замандаш» ассоциациясына жумшаган.

«Замандаш» ылдыйдан єйдє туура топтолгон коом деп ойлойм. Маркум  Мухтар агабыздын идеясын Эмилбек Ємїракунов жана Кадыр Бусурманкулов жакшы жолдоп кетти. Дагы кучагын дагы жайып чоўоюп, ар бир адамдын оозунда болот деп толугу менен ишенем.

Соль-Илецк шаарында жайгашкан «Замандаш» ассоциациясынын юридикалык кызмат кєрсєткєн єкїлчїлїк тууралуу маалымат берсеўиз?

– Мухтар Ємїракунов агабыз акыркы демилгелеринин бири Соль-Илецк шаарына «Замандаш» ассоциациясынын юридикалык кызмат кєрсєткєн єкїлчїлїгїн ачуу болчу. 2011-жылдын 2-марттынан баштап бул кїнгє чейин єкїлчїлїк  эки жылдан бери иштеп келет. Єкїлчїлїктє профессионалдык жактан кїчтїї юрист тарабынан кыргыз жарандарына укуктук жактан бекер тїрдє консультация берилет. Бул шаарга ачылганын себеби, Россия жана Казакстандын чек арасындагы шаар болуп, кїн сайын миўдеген кыргызстандыктар ары бери єтїшєт. Аларга юридикалык жактан колдоо болсун деп ачылган. Бул кїнгє чейин єкїлчїлїк тарабынан 850дєн ашык кыргызстандыктарга юридикалык жактан жардам кєрсєтїлгєн. Алардын ар кандай кєйгєйлєрї бар. Негизи эле кызыктуу окуялар кєп болот. Кээ бирлери башка бирєєнїн паспортун алып эле жїрє беришет. Эки їч жылдан бери чек арага атыйын казак жаранындагы чек ара кызматкерлерин коюшту. Антпесе, орустар кыргыздарды айырмалай албай башка бирєєнїн паспорту менен єтїп кеткен учурлар да кєп.